Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
Ephesians 1

1 And to you did he give life, when you were dead through your wrongdoing and sins,

1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,

1 Lá den saol bhí sibhse marbh de bharr na gcionta agus na bpeacaí a chleacht sibh

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

2 In which you were living in the past, after the ways of this present world, doing the pleasure of the lord of the power of the air, the spirit who is now working in those who go against the purpose of God;

2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.

2 nuair a leanadh sibh bealaí an tsaoil seo agus nuair a ghéilleadh sibh do phrionsa ríocht an aeir, don spiorad úd atá ag gníomhú inniu féin i lucht na míréire.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

3 Among whom we all at one time were living in the pleasures of our flesh, giving way to the desires of the flesh and of the mind, and the punishment of God was waiting for us even as for the rest.

3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres...

3 Bhíomarna uile ar an mbuíon sin tráth, nuair a ghéillimis d'ainmhianta na colainne agus nuair a dhéanaimis riar na colainne agus a cuid smaointe. Bhí fearg Dé anuas orainne ó dhúchas chomh maith le cách eile.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

4 But God, being full of mercy, through the great love which he had for us,

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,

4 Ach bhí Dia lán de thrócaire agus thug sé grá chomh mór sin dúinn

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

5 Even when we were dead through our sins, gave us life together with Christ (by grace you have salvation),

5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés);

5 fiú amháin nuair a bhíomar marbh de dheasca ár gcionta, gur athbheoigh sé sinn in éineacht le Críost - is in aisce a slánaíodh sibh -

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

6 So that we came back from death with him, and are seated with him in the heavens, in Christ Jesus;

6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ,

6 gur thóg sé sinn ó mhairbh in éineacht leis agus gur chuir inár suí sinn sna flaithis in Íosa Críost,

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

7 That in the time to come he might make clear the full wealth of his grace in his mercy to us in Christ Jesus:

7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ.

7 d'fhonn a léiriú do na haoiseanna a bhí le teacht chomh hollmhór is a bhí stór a ghrásta agus a fhlaithiúlacht a bhí sé linne i gCríost Íosa.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

8 Because by grace you have salvation through faith; and that not of yourselves: it is given by God:

8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.

8 Mar is le grásta a slánaíodh sibh, trí chreideamh. Ní uaibh féin é; is tabhartas é ó Dhia.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

9 Not by works, so that no man may take glory to himself.

9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.

9 Agus ní de bharr oibreacha i dtreo nach bhfuil cúis mhaíte ag duine ar bith.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

10 For by his act we were given existence in Christ Jesus to do those good works which God before made ready for us so that we might do them.

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.

10 Is dá dhéantús sinn mar gur cruthaíodh i gCríost Íosa sinn chun ár saol a thabhairt i mbun na ndea-oibreacha a bhí ullamh roimh ré dúinn ag Dia. Is aon Sinn uile i bPáirt le Críost

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

11 For this reason keep it in mind that in the past you, the Gentiles in the flesh, who are looked on as being outside the circumcision by those who have circumcision, in the flesh, made by hands;

11 C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme,

11 Cuimhnígí, dá bhrí sin, ar an mbail a bhí oraibhse tráth - sibhse na gintlithe ó dhúchas a raibh “lucht an fhorchraicinn” mar ainm oraibh ag an dream a thugadh “lucht an timpeallghearrtha” orthu féin, ag tagairt don mharc lámhdhéanta úd ar an gcolainn.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

12 That you were at that time without Christ, being cut off from any part in Israel's rights as a nation, having no part in God's agreement, having no hope, and without God in the world.

12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.

12 Cuimhnígí go raibh sibh an uair úd ar deighilt ó Chríost, nach raibh aon chuid agaibh i stát Iosrael ná aon pháirt agaibh sna conarthaí ná sna gealltanais, go raibh sibh gan dóchas sa saol agus gan Dia féin.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

13 But now in Christ Jesus you who at one time were far off are made near in the blood of Christ.

13 Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.

13 Anois, áfach, tá sibh i gCríost Íosa; sibhse a bhí tráth i bhfad i gcéin, tá sibh tagtha i ngaire de bharr fhuil Chríost.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

14 For he is our peace, who has made the two into one, and by whom the middle wall of division has been broken down,

14 Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié,

14 Mar is eisean ár síocháin; is é a rinne aon bhuíon amháin den dá phobal nuair a leag sé ar lár an balla deighilte, an naimhdeas ina cholainn,

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

15 Having in his flesh put an end to that which made the division between us, even the law with its rules and orders, so that he might make in himself, of the two, one new man, so making peace;

15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix,

15 agus chuir ar ceal an dlí agus a chuid aitheanta agus forálacha d'fhonn aon duine nua amháin a dhéanamh den bheirt ann féin trí shíocháin a dhéanamh eatarthu,

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

16 And that the two might come into agreement with God in one body through the cross, so putting an end to that division.

16 et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié.

16 agus an dá bhuíon a thabhairt chun athmhuintearais le Dia in aon chorp amháin leis an gcrois ar ar chuir sé an naimhdeas chun báis.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

17 And he came preaching peace to you who were far off, and to those who were near;

17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près;

17 Tháinig sé ag fógairt dea-scéal na síochána daoibhse a bhí i bhfad uaidh agus dóibh sin a bhí ina chóngar;

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

18 Because through him the two of us are able to come near in one Spirit to the Father.

18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même Esprit.

18 mar is tríd atá teacht againn araon ar an Athair faoi luí an aon Spioraid.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

19 So then you are no longer as those who have no part or place in the kingdom of God, but you are numbered among the saints, and of the family of God,

19 Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.

19 Dá réir sin ní eachtrannaigh ná coimhthígh sibh a thuilleadh ach comhshaoránaigh leis na naoimh agus baill de líon tí Dé.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

20 Resting on the base of the Apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief keystone,

20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire.

20 Is foirgneamh sibh a bhfuil na haspail agus na fáithe ina mbunsraith faoi agus Críost Íosa féin ina chloch chinn chúinne aige.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

21 In whom all the building, rightly joined together, comes to be a holy house of God in the Lord;

21 En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.

21 Is ann a nasctar an foirgneamh ar fad le céile agus éiríonn sé in airde ina theampall naofa sa Tiarna.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE

22 In whom you, with the rest, are united together as a living-place of God in the Spirit.

22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.

22 Is ann chomh maith atá sibhse do bhur gcomhthógáil agus áit chónaithe Dé á dhéanamh díbh faoi luí an Spioraid.

SPPPPPPPPPP

GEEEEEEEEEE
Ephesians 3