Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
1st Chronicles 23

1 Now the divisions into which the sons of Aaron were grouped were these: the sons of Aaron, Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.

1 Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron: Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar.

1 Seo iad na ranna atá ar chlann mhac Árón: Clann mhac Árón: Nádáb, Aibíchiú, Eileázár agus Íteámár.

1 También los hijos de Aarón tuvieron sus repartimientos. Los hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar é Ithamar.

1 Aber dies waren die Ordnungen der Kinder Aaron. Die Kinder Aarons waren: Nadab, Abihu, Eleasar und Ithamar.

2 But Nadab and Abihu came to their end before their father, and had no children; so Eleazar and Ithamar did the work of priests.

2 Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils; et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce.

2 D'éag Nádáb agus Aibíchiú roimh a n‑athair, gan clann a fhágáil, i dtreo go ndearnadh sagairt de Eileázár agus d'Íteámár.

2 Mas Nadab, y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos: Eleazar é Ithamar tuvieron el sacerdocio.

2 Aber Nadab und Abihu starben vor ihrem Vater und hatten keine Kinder. Und Eleasar und Ithamar wurden Priester.

3 And David, with Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, made distribution of them into their positions for their work.

3 David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire; Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar, et Achimélec aux descendants d'Ithamar.

3 Rinne Dáiví iad a eagrú ina ranna de réir a ndualgais seirbhíse le cabhair Zádóc, mac le hEileázár, agus Aichímeilic mac le hÍteámár.

3 Y David los repartió, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar, y Ahimelech de los hijos de Ithamar, por sus turnos en su ministerio.

3 Und es ordneten sie David und Zadok aus den Kinder Eleasars und Ahimelech aus den Kindern Ithamars nach ihrer Zahl und ihrem Amt.

4 And there were more chiefs among the sons of Eleazar than among the sons of Ithamar; and this is how they were grouped: of the sons of Eleazar there were sixteen, all heads of families; and of the sons of Ithamar, heads of families, there were eight.

4 Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division; les fils d'Éléazar avaient seize chefs de maisons paternelles, et les fils d'Ithamar huit chefs de maisons paternelles.

4 Bhí níos mó ceannairí ar chlann mhac Eileázár ná ar chlann mhac Íteámár; rinneadh dá réir sin sé roinn déag de chinn finí chlann Eileázár agus ocht gcinn díobh siúd de chlann Íteámár.

4 Y los hijos de Eleazar fueron hallados, cuanto á sus principales varones, muchos más que los hijos de Ithamar; y repartiéronlos así: De los hijos de Eleazar había dieciséis cabezas de familias paternas; y de los hijos de Ithamar por las familias de sus padres, ocho.

4 Und wurden der Kinder Eleasars mehr gefunden an Häuptern der Männer denn der Kinder Ithamars. Und er ordnete sie also: sechzehn aus den Kindern Eleasars zu Obersten ihrer Vaterhäuser und acht aus den Kindern Ithamars nach ihren Vaterhäusern.

5 So they were put into groups, by the Lord's decision, one with another; for there were rulers of the holy place and rulers of the house of God among the sons of Eleazar and the sons of Ithamar.

5 On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar.

5 Rinneadar an dá dhream acu a eagrú ar cranna mar bhí feidhmeannaigh choisricthe, feidhmeannaigh le Dia, ar chlann Eileázár agus ar chlann Íteámár chomh maith.

5 Repartiéronlos pues por suerte los unos con los otros: porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Ithamar hubo príncipes del santuario, y príncipes de la casa de Dios.

5 Er ordnete sie aber durchs Los, darum daß beide aus Eleasars und Ithamars Kindern Oberste waren im Heiligtum und Oberste vor Gott.

6 And Shemaiah, the son of Nethanel the scribe, who was a Levite, put down their names in writing, the king being present with the rulers, and Zadok the priest, and Ahimelech, the son of Abiathar, and the heads of families of the priests and the Levites; one family being taken for Eleazar and then one for Ithamar, and so on.

6 Schemaeja, fils de Nethaneel, le secrétaire, de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiathar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar.

6 Rinne duine de na Léivítigh, an scríobhaí Seamaiá mac Natanael, iad a scríobh síos i láthair an rí agus a mhaithe, agus Zádóc an sagart agus Aichímeilic mac Aibíátár agus chinn finí na sagart agus na Léivíteach. Cuireadh gach fine de chlann mhac Eileázár agus de chlann mhac Íteámár ar cranna ar a n‑uair.

6 Y Semeías escriba, hijo de Nathanael, de los Levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y de Ahimelech hijo de Abiathar, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y Levitas: y adscribían una familia á Eleazar, y á Ithamar otra.

6 Und der Schreiber Semaja, der Sohn Nathanaels, aus den Leviten, schrieb sie auf vor dem König und vor den Obersten und vor Zadok, dem Priester, und vor Ahimelech, dem Sohn Abjathars, und vor den Obersten der Vaterhäuser unter den Priestern und Leviten, nämlich je ein Vaterhaus für Eleasar und das andere für Ithamar.

7 Now the first name to come out was that of Jehoiarib; the second Jedaiah,

7 Le premier sort échut à Jehojarib; le second, à Jedaeja;

7 Thit an chéad chrann ar Iahóiáraíb, an dara ceann ar Iadaiá,

7 Y la primera suerte salió por Joiarib, la segunda por Jedaía;

7 Das erste Los fiel auf Jojarib, das zweite auf Jedaja,

8 The third Harim, the fourth Seorim,

8 le troisième, à Harim; le quatrième, à Seorim;

8 an tríú ceann ar Háirim, an ceathrú ceann ar Shoirím,

8 La tercera por Harim, la cuarta por Seorim;

8 das dritte auf Harim, das vierte auf Seorim,

9 The fifth Malchijah, the sixth Mijamin,

9 le cinquième, à Malkija; le sixième, à Mijamin;

9 an cúigiú ceann ar Mhailciá, an séú ceann ar Mhíáimin,

9 La quinta por Malchîas, la sexta por Miamim;

9 das fünfte auf Malchia, das sechste auf Mijamin,

10 The seventh Hakkoz, the eighth Abijah,

10 le septième, à Hakkots; le huitième, à Abija;

10 an seachtú ceann ar Hacóz, an t‑ochtú ceann ar Aibíá,

10 La séptima por Cos, la octava por Abías;

10 das siebente auf Hakkoz, das achte auf Abia,

11 The ninth Jeshua, the tenth Shecaniah,

11 le neuvième, à Josué; le dixième, à Schecania;

11 an naoú ceann ar Iéisiúa, an deichiú ceann ar Shacainiá,

11 La nona por Jesua, la décima por Sechânía;

11 das neunte auf Jesua, das zehnte auf Sechanja,

12 The eleventh Eliashib, the twelfth Jakim,

12 le onzième, à Éliaschib; le douzième, à Jakim;

12 an t‑aonú ceann déag ar ar Eiliáisíb, an dara ceann déag ar Iácaím,

12 La undécima por Eliasib, la duodécima por Jacim;

12 das elfte auf Eljasib, das zwölfte auf Jakim,

13 The thirteenth Huppah, the fourteenth Jeshebeab,

13 le treizième, à Huppa; le quatorzième, à Jeschébeab;

13 an tríú ceann déag ar Húpá, an ceathrú ceann déag ar Ís Bál,

13 La décimatercia por Uppa, la décimacuarta por Isebeab;

13 das dreizehnte auf Huppa, das vierzehnte auf Jesebeab,

14 The fifteenth Bilgah, the sixteenth Immer,

14 le quinzième, à Bilga; le seizième, à Immer;

14 an cúigiú ceann déag ar Bhilgeá, an séú ceann déag ar Iméar,

14 La décimaquinta por Bilga, la décimasexta por Immer;

14 das fünfzehnte auf Bilga, das sechzehnte auf Immer,

15 The seventeenth Hezir, the eighteenth Happizzez,

15 le dix-septième, à Hézir; le dix-huitième, à Happitsets;

15 an seachtú ceann déag ar Héizír, an t‑ochtú ceann déag ar Haipizéar,

15 La décimaséptima por Hezir, la décimaoctava por Aphses;

15 das siebzehnte auf Hefir, das achtzehnte auf Hapizzez,

16 The nineteenth Pethahiah, the twentieth Jehezkel,

16 le dix-neuvième, à Pethachja; le vingtième, à Ézéchiel;

16 an naoú ceann déag ar Phataichiá, an fichiú ceann ar Ichizcéil,

16 La décimanona por Pethaía, la vigésima por Hezeciel;

16 das neunzehnte auf Pethaja, das zwanzigste auf Jeheskel,

17 The twenty-first Jachin, the twenty-second Gamul,

17 le vingt et unième, à Jakin; le vingt-deuxième, à Gamul;

17 an t‑aonú ceann fichead ar Iáicín, an dara ceann fichead ar Ghámúl,

17 La vigésimaprima por Jachim, la vigésimasegunda por Hamul;

17 das einundzwanzigste auf Jachin, das zweiundzwanzigste auf Gamul,

18 The twenty-third Delaiah, the twenty-fourth Maaziah.

18 le vingt-troisième, à Delaja; le vingt-quatrième, à Maazia.

18 an tríú ceann fichead ar Dhaláiá, an ceathrú ceann fichead ar Mháiziá.

18 La vigésimatercia por Delaía, la vigésimacuarta por Maazía.

18 das dreiundzwanzigste auf Delaja, das vierundzwanzigste auf Maasja.

19 So they were put into their different groups, to take their places in the house of the Lord, in agreement with the rules made by Aaron their father, as the Lord, the God of Israel, had given him orders.

19 C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël.

19 Ba iadsan na fir, mar a claraíodh iad de réir a ndualgas ar leith, a raibh sé de chúram orthu dul isteach i dTeampall an Tiarna de réir mar a shocraigh Árón, a sinsear, dóibh, faoi mar a d'ordaigh an Tiarna Dia Iosrael dó.

19 Estos fueron contados en su ministerio, para que entrasen en la casa de Jehová, conforme á su ordenanza, bajo el mando de Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová el Dios de Israel.

19 Das ist die Ordnung nach ihrem Amt, zu gehen in das Haus des HERRN nach ihrer Weise unter ihrem Vater Aaron, wie ihm der HERR, der Gott Israels, geboten hat.

20 And of the rest of the sons of Levi: of the sons of Amram, Shubael; of the sons of Shubael, Jehdeiah.

20 Voici les chefs du reste des Lévites. -Des fils d'Amram: Schubaël; des fils de Schubaël: Jechdia;

20 Maidir leis an gcuid eile de chlann Léiví: de chlann Amrám, Siúbáéil; de chlann Shiúbáéil, Iadaiá.

20 Y de los hijos de Leví que quedaron: Subael, de los hijos de Amram; y de los hijos de Subael, Jehedías.

20 Aber unter den andern Kindern Levi war unter den Kindern Amrams Subael. Unter den Kindern Subaels war Jehdeja.

21 Of Rehabiah; of the sons of Rehabiah, Isshiah the chief.

21 de Rechabia, des fils de Rechabia: le chef Jischija.

21 De Rachaibiá, de chlann mhac Rachaibiá: Isíá an sinsear.

21 Y de los hijos de Rehabía, Isias el principal.

21 Unter den Kindern Rehabjas war der erste: Jissia.

22 Of the Izharites, Shelomoth; of the sons of Shelomoth, Jahath.

22 Des Jitseharites: Schelomoth; des fils de Schelomoth: Jachath.

22 De na hIzeáraigh: Sealómót; de chlann mhac Shealómót, Iáchat.

22 De los Ishareos, Selemoth; é hijo de Selemoth, Jath.

22 Aber unter den Jizharitern war Selomoth. Unter den Kindern Selomoths war Jahath.

23 And the sons of Hebron: Jeriah the chief, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.

23 Fils d'Hébron: Jerija, Amaria le second, Jachaziel le troisième, Jekameam le quatrième.

23 De chlann Heabrón, Iríá an sinsear, Amairiá, an dara duine, Iachaizíéil an tríú duine, Iacamám an ceathrú duine.

23 Y de los hijos de Hebrón; Jeria el primero, el segundo Amarías, el tercero Jahaziel, el cuarto Jecamán.

23 Die Kinder Hebrons waren: Jeria, der erste; Amarja, der zweite; Jahasiel, der dritte; Jakmeam, der vierte.

24 The sons of Uzziel, Micah; of the sons of Micah, Shamir.

24 Fils d'Uziel: Michée; des fils de Michée: Schamir;

24 Clann mhac Uizíéil, Míceá. Clann mhac Mhíceá, Seámair.

24 Hijo de Uzziel, Michâ; é hijo de Michâ, Samir.

24 Die Kinder Usiels waren: Micha. Unter den Kindern Michas war Samir.

25 The brother of Micah, Isshiah; of the sons of Isshiah, Zechariah.

25 frère de Michée: Jischija; des fils de Jischija: Zacharie. -

25 Deartháir Mhíceá, Ísía. De chlann Ísía, Zacairiá.

25 Hermano de Michâ, Isía; é hijo de Isía, Zachârías.

25 Der Bruder Michas war: Jissia. Unter den Kindern Jissias war Sacharja.

26 The sons of Merari: Mahli and Mushi; the sons of Jaaziah.

26 Fils de Merari: Machli et Muschi, et les fils de Jaazija, son fils.

26 De chlann Mharáraí, Mailí agus Múisí. De chlann Iáizíá, Banó.

26 Los hijos de Merari: Mahali y Musi; hijo de Jaazia, Benno.

26 Die Kinder Meraris waren: Maheli und Musi, die Kinder Jaesias, seines Sohnes.

27 The sons of Merari: of Jaaziah, Shoham and Zaccur and Ibri.

27 Fils de Merari, de Jaazija, son fils: Schoham, Zaccur et Ibri.

27 Clann mhac Mharáraí: Iáizíá, Banó, Seoham, Zacúr agus Ibrí.

27 Los hijos de Merari por Jaazia: Benno, y Soam, Zachûr é Ibri.

27 Die Kinder Meraris von Jaesia, seinem Sohn, waren: Soham, Sakkur und Ibri.

28 Of Mahli: Eleazar, who had no sons.

28 De Machli: Éléazar, qui n'eut point de fils;

28 De Mhailí, Eileázár a bhí gan mhac.

28 Y de Mahali, Eleazar, el cual no tuvo hijos.

28 Maheli aber hatte Eleasar, der hatte keine Söhne.

29 Of Kish: the sons of Kish, Jerahmeel.

29 de Kis, les fils de Kis: Jerachmeel.

29 De Chís, clann mhac Chís: Iarachmael.

29 Hijo de Cis, Jerameel.

29 Von Kis: unter den Kindern des Kis war: Jerahmeel.

30 And the sons of Mushi: Mahli and Eder and Jerimoth. These were the sons of the Levites by their families.

30 Fils de Muschi: Machli, Éder et Jerimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leurs maisons paternelles.

30 Clann Mhúisí: Mailí, Éidir agus Iaraemót. Ba iadsan clann Léiví de réir a bhfiní.

30 Los hijos de Musi: Maheli, Eder y Jerimoth. Estos fueron los hijos de los Levitas conforme á las casas de sus familias.

30 Die Kinder Musis waren: Maheli, Eder und Jeremoth. Das sind die Kinder der Leviten nach ihren Vaterhäusern.

31 Selection was made of these in the same way as of their brothers the sons of Aaron, David the king being present, with Zadok, and Ahimelech, and the heads of families of the priests and of the Levites; the families of the chief in the same way as those of his younger brother.

31 Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tsadok et Achimélec, et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison comme pour le moindre de ses frères.

31 Dála a ngaolta, clann Árón, cuireadh na finí seo, idir shinsear agus shóisear, ar cranna i láthair an rí Dáiví: Zádóc, Aichímeilic agus cinn finí na sagart agus na Léivíteach.

31 Estos también echaron suertes, como sus hermanos los hijos de Aarón, delante del rey David, y de Sadoc y de Ahimelech, y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y Levitas: el principal de los padres igualmente que el menor de sus hermanos.

31 Und man warf für sie auch das Los neben ihren Brüdern, den Kindern Aaron, vor dem König David und Zadok und Ahimelech und vor den Obersten der Vaterhäuser unter den Priestern und Leviten, für den jüngsten Bruder ebensowohl als für den Obersten in den Vaterhäusern.
1st Chronicles 25