Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
1st Chronicles 7

1 And Benjamin was the father of Bela his oldest son, Ashbel the second, and Aharah the third,

1 Benjamin engendra Béla, son premier-né, Aschbel le second, Achrach le troisième,

1 Ghin Biniáimin Beala, a chéadghin, Aisbéal an dara mac, Aichíorám an tríú mac,

1 Benjamin engendró á Bela su primogénito, Asbel el segundo, Ara el tercero,

1 Benjamin aber zeugte Bela, seinen ersten Sohn; Asbal, den zweiten; Ahrah, den dritten;

2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

2 Nocha le quatrième, et Rapha le cinquième.

2 Nóchá an ceathrú mac, Ráfá an cúigiú mac.

2 Noha el cuarto, y Rapha el quinto.

2 Noha, den vierten; Rapha, den fünften.

3 And Bela had sons, Addar and Gera, the father of Ehud,

3 Les fils de Béla furent: Addar, Guéra, Abihud,

3 Bhí clann mhac ag Beala: Adár, Géará, Aibíhiúd,

3 Y los hijos de Bela fueron Addar, Gera, Abiud,

3 Und Bela hatte Kinder: Addar, Gera, Abihud,

4 And Abishua and Naaman and Ahoah

4 Abischua, Naaman, Achoach,

4 Aibíseúa, Námán, Achóach,

4 Abisua, Naamán, Ahoa,

4 Abisua, Naeman, Ahoah,

5 And Gera and Shephuphan and Huram.

5 Guéra, Schephuphan et Huram.

5 Géará, Seafúfán, agus Húrám.

5 Y Gera, Sephuphim, y Huram.

5 Gera, Sephuphan und Huram.

6 And these are the sons of Ehud, heads of families of those living in Geba: Iglaam and Alemeth

6 Voici les fils d'Échud, qui étaient chefs de famille parmi les habitants de Guéba, et qui les transportèrent à Manachath:

6 Seo iad clann mhac Éachúd [ba chinn fine iadsan den lucht cónaithe i nGeaba, agus tugadh ar deoraíocht iad go Mánáchat]:

6 Y estos son los hijos de Ehud, estos las cabezas de padres que habitaron en Gabaa, y fueron trasportados á Manahath:

6 Dies sind die Kinder Ehuds (die da Häupter waren der Vaterhäuser unter den Bürgern zu Geba und zogen weg gen Manahath,

7 And Naaman and Ahijah and Gera; and Iglaam was the father of Uzza and Ahihud.

7 Naaman, Achija et Guéra. Guéra, qui les transporta, engendra Uzza et Achichud.

7 Námán, Aichíá, Géará - eisean a rug ar deoraíocht iad - ghin sé Uzá agus Aichíchiud.

7 Es á saber: Naamán, Achîas, y Gera: éste los trasportó, y engendró á Uzza, y á Ahihud.

7 nämlich Naeman, Ahia und Gera, derselbe führte sie weg): und er zeugte Usa und Abihud.

8 And Shaharaim became the father of children in the country of the Moabites after driving out Hushim and Beerah his wives;

8 Schacharaïm eut des enfants au pays de Moab, après qu'il eut renvoyé Huschim et Baara, ses femmes.

8 Ghin sé Seacharaím i mbánta Mhóáb tar éis dó a mhná Húisím agus Bárá a chur i leataobh.

8 Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó á Husim y á Baara que eran sus mujeres.

8 Und Saharaim zeugte im Lande Moab, da er von sich gelassen hatte seine Weiber Husim und Baara,

9 And by Hodesh his wife he became the father of Jobab and Zibia and Mesha and Malcam.

9 Il eut de Hodesch, sa femme: Jobab, Tsibja, Méscha, Malcam,

9 Rug a chéad bhean eile mic dó: Ióbáb, Zibiá, Méiseá, Malcám,

9 Engendró pues de Chôdes su mujer, á Jobab, Sibias, Mesa, Malchâm,

9 und er zeugte von Hodes, seinem Weibe: Jobab, Zibja, Mesa, Malcham,

10 And Jeuz and Shachia and Mirmah. These were his sons, heads of families.

10 Jeuts, Schocja et Mirma. Ce sont là ses fils, chefs de famille.

10 Ieúz, Saiciá, Mirmeá. Ba iadsan a chlann mhac, cinn fine.

10 Jeus, Sochîas, y Mirma. Estos son sus hijos, cabezas de familias.

10 Jeuz, Sachja und Mirma. Das sind seine Kinder, Häupter der Vaterhäuser.

11 And Hushim became the father of Abitub and Elpaal.

11 Il eut de Huschim: Abithub et Elpaal.

11 Rug Húisím clann mhac dó chomh maith: Aibítiúb agus Ealpál.

11 Mas de Husim engendró á Abitob, y á Elphaal.

11 Von Husim aber zeugte er Abitob und Elpaal.

12 And the sons of Elpaal: Eber and Misham and Shemed (he was the builder of Ono and Lod and their daughter-towns);

12 Fils d'Elpaal: Éber, Mischeam, et Schémer, qui bâtit Ono, Lod et les villes de son ressort.

12 Clann mhac Ealpál: Éibir, Miseám, Seimid, an té a thóg Ónó agus Lod lena bhailte máguaird,

12 Y los hijos de Elphaal: Heber, Misam, y Semeb, (el cual edificó á Ono, y á Loth con sus aldeas,)

12 die Kinder aber Elpaals waren: Eber, Miseam und Semer. Derselbe baute Ono und Lod und ihre Ortschaften.

13 And Beriah and Shema, who were heads of the families of those who were living in Aijalon, who put to flight the people living in Gath;

13 Beria et Schéma, qui étaient chefs de famille parmi les habitants d'Ajalon, mirent en fuite les habitants de Gath.

13 Beiríá agus Seama. Ba iadsan cinn fine na muintire a bhí ina gcónaí i nAiálón agus a ruaig lucht Ghat.

13 Berías también, y Sema, que fueron las cabezas de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron á los moradores de Gath;

13 Und Beria und Sema waren Häupter der Vaterhäuser unter den Bürgern zu Ajalon; sie verjagten die zu Gath.

14 And their brothers Shashak and Jeremoth.

14 Achjo, Schaschak, Jerémoth,

14 A dheartháir: Seáiseac; agus Iréamót.

14 Y Ahío, Sasac, Jeremoth;

14 Ahjo aber, Sasak, Jeremoth,

15 And Zebadiah and Arad and Eder

15 Zebadja, Arad, Éder,

15 Zabaidiá, Arád, Eidir,

15 Zebadías, Arad, Heder;

15 Sebadja, Arad, Ader,

16 And Michael and Ishpah and Joha, the sons of Beriah;

16 Micaël, Jischpha et Jocha étaient fils de Beria. -

16 Míocáéil, Ispeá, Ióchá - ba iadsan clann mhac Bheiríá.

16 Michâel, Ispha, y Joa, hijos de Berías;

16 Michael, Jispa und Joha, das sind Kinder Berias.

17 And Zebadiah and Meshullam and Hizki and Heber

17 Zebadja, Meschullam, Hizki, Héber,

17 Zabaidiá, Misiulám Hizcí, Háibir,

17 Y Zebadías, Mesullam, Hizchî, Heber;

17 Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber,

18 And Ishmerai and Izliah and Jobab, the sons of Elpaal;

18 Jischmeraï, Jizlia et Jobab étaient fils d'Elpaal. -

18 Ismearai, Izlíá, Ióbáb - ba iadsan clann mhac Ealpál.

18 Ismari, Izlia, y Jobab, hijos de Elphaal.

18 Jismerai, Jislia, Jobab, das sind Kinder Elpaals.

19 And Jakim and Zichri and Zabdi

19 Jakim, Zicri, Zabdi,

19 Iacaím, Zicrí, Zaibdí,

19 Y Jacim, Zichri, Zabdi;

19 Jakim, Sichri, Sabdi,

20 And Elienai and Zillethai and Eliel

20 Éliénaï, Tsilthaï, Éliel,

20 Eilioaenaí, Zilleatai, Eilíéil,

20 Elioenai, Silithai, Eliel;

20 Eljoenai, Zilthai, Eliel,

21 And Adaiah and Beraiah and Shimrath, the sons of Shimei;

21 Adaja, Beraja et Schimrath étaient fils de Schimeï. -

21 Adáiá, Baráiá, Simreát - ba iadsan clann mhac Shimeí.

21 Adaías, Baraías, y Simrath, hijos de Simi;

21 Adaja, Braja und Simrath, das sind Kinder Simeis.

22 And Ishpan and Eber and Eliel

22 Jischpan, Éber, Éliel,

22 Ispeán, Éibir, Eilíéil,

22 E Isphán, Heber, Eliel;

22 Jispan, Eber, Eliel,

23 And Abdon and Zichri and Hanan

23 Abdon, Zicri, Hanan,

23 Abdón, Zicrí, Hánán,

23 Adón, Zichri, Hanán;

23 Abdon, Sichri, Hanan,

24 And Hananiah and Elam and Anathothijah

24 Hanania, Élam, Anthothija,

24 Hanainiá, Éileám, Antoitía,

24 Hananía, Belam, Anathothías;

24 Hananja, Elam, Anthothja,

25 And Iphdeiah and Penuel, the sons of Shashak;

25 Jiphdeja et Penuel étaient fils de Schaschak. -

25 Ifdeiá, Panúéil - ba iadsan clann mhac Sheáiseac.

25 Iphdaías, y Peniel, hijos de Sasac;

25 Jephdeja und Pnuel, das sind die Kinder Sasaks.

26 And Shamsherai and Shehariah and Athaliah

26 Schamscheraï, Schecharia, Athalia,

26 Seimsearaí, Seachariá, Atailiá,

26 Y Samseri, Seharías, Atalía;

26 Samserai, Seharja, Athalja,

27 And Jaareshiah and Elijah and Zichri, the sons of Jeremoth.

27 Jaaréschia, Élija et Zicri étaient fils de Jerocham. -

27 Iaraisiá, Éilíá, Zicrí - ba iadsan clann mhac Iarochám.

27 Jaarsías, Elías, Zichri, hijos de Jeroham.

27 Jaeresja, Elia und Sichri, das sind Kinder Jerohams.

28 These were heads of families in their generations; chief men: these were living in Jerusalem.

28 Ce sont là des chefs de famille, chefs selon leurs générations. Ils habitaient à Jérusalem.

28 Ba iadsan na cinn fine, ceannairí, in ord de réir gaoil. Bhí cónaí orthu i Iarúsailéim.

28 Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes, y habitaron en Jerusalem.

28 das sind die Häupter der Vaterhäuser ihrer Geschlechter, die zu Jerusalem wohnten.

29 And in Gibeon was living the father of Gibeon, Jeiel, whose wife's name was Maacah;

29 Le père de Gabaon habitait à Gabaon, et le nom de sa femme était Maaca.

29 Bhí cónaí i nGibeón ar Aibí Gibeón, agus Mácá ab ainm dá bhean.

29 Y en Gabaón habitaron Abiga-baón, la mujer del cual se llamó Maachâ:

29 Aber zu Gibeon wohnte der Vater Gibeons, und sein Weib hieß Maacha,

30 And his oldest son Abdon, and Zur and Kish and Baal and Ner and Nadab

30 Abdon, son fils premier-né, puis Tsur, Kis, Baal, Nadab,

30 Abdón a chéadghin; ansin Zúr, Cís, Bál, [Néar], Nádáb,

30 Y su hijo primogénito, Abdón, luego Sur, Chîs, Baal, Nadab,

30 und sein erster Sohn war Abdon, Zur, Kis, Baal, Nadab,

31 And Gedor and Ahio and Zechariah and Mikloth.

31 Guedor, Achjo, et Zéker.

31 Gadór, Aichió, Zeicir,

31 Gedor, Ahíe, y Zechêr.

31 Gedo, Ahjo, Secher;

32 And Mikloth was the father of Shimeah. And they were living with their brothers in Jerusalem opposite their brothers.

32 Mikloth engendra Schimea. Ils habitaient aussi à Jérusalem près de leurs frères, avec leurs frères. -

32 Micleot - eisean athair Shimeá. Mhair siadsan freisin taobh lena ngaolta in Iarúsailéim in éineacht lena ngaolta.

32 Y Micloth engendró á Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalem, enfrente de ellos.

32 Mikloth aber zeugte Simea. Und auch sie wohnten ihren Brüdern gegenüber zu Jerusalem mit ihnen.

33 And Ner was the father of Abner, and Kish was the father of Saul, and Saul was the father of Jonathan and Malchi-shua and Abinadab and Eshbaal.

33 Ner engendra Kis; Kis engendra Saül; Saül engendra Jonathan, Malki Schua, Abinadab et Eschbaal.

33 Ghin Néar Cís, ghin Cís Sól, ghin Sól Iónátán, Mailcíosú, Aibíonádáb agus Eisbeál.

33 Y Ner engendró á Cis, y Cis engendró á Saúl, y Saúl engendró á Jonathán, Malchî-súa, Abinadab, y Esbaal.

33 Ner zeugte Kis. Kis zeugte Saul. Saul zeugte Jonathan, Malchisua, Abinadab und Esbaal.

34 And the son of Jonathan was Merib-baal; and Merib-baal was the father of Micah.

34 Fils de Jonathan: Merib Baal. Merib Baal engendra Michée.

34 Meirí Bál mac Iónátán; agus ghin Meirí Bál Míceá.

34 Hijo de Jonathán fué Merib-baal, y Merib-baal engendró á Michâ.

34 Der Sohn aber Jonathans war Merib-Baal. Merib-Baal zeugte Micha.

35 And the sons of Micah: Pithon and Melech and Tarea and Ahaz.

35 Fils de Michée: Pithon, Mélec, Thaeréa et Achaz.

35 Clann mhac Mhíceá: Píteon, Meilic, Tairéa, Áchaz.

35 Los hijos de Michâ: Phitón, Melech, Thaarea y Ahaz.

35 Die Kinder Michas waren: Pithon, Melech, Tharea und Ahas.

36 And Ahaz was the father of Jehoaddah; and Jehoaddah was the father of Alemeth and Azmaveth and Zimri; and Zimri was the father of Moza;

36 Achaz engendra Jehoadda; Jehoadda engendra Alémeth, Azmaveth et Zimri; Zimri engendra Motsa;

36 Ghin Áchaz Iahóadá. Ghin Iahóadá Álaimit, Azmávat, agus Zimrí. Ghin Zimrí Mózá.

36 Y Ahaz engendró á Joadda; y Joadda engendró á Elemeth, y á Azmaveth, y á Zimri; y Zimri engendró á Mosa;

36 Ahas aber zeugte Joadda. Joadda zeugte Alemeth, Asmaveth und Simri. Simri zeugte Moza.

37 And Moza was the father of Binea: Raphah was his son, Eleasah his son, Azel his son;

37 Motsa engendra Binea. Rapha, son fils; Éleasa, son fils; Atsel, son fils;

37 Ghin Mózá Bineá; Ráfá a mhac; Eileásá a mhacsan: Ázael a mhacsan.

37 Y Mosa engendró á Bina, hijo del cual fué Rapha, hijo del cual fué Elasa, cuyo hijo fué Asel.

37 Moza zeugte Binea; des Sohn war Rapha; des Sohn war Eleasa; des Sohn war Azel.

38 And Azel had five sons, whose names are: Azrikam, his oldest, and Ishmael and Sheariah and Obadiah and Hanan. All these were the sons of Azel.

38 Atsel eut six fils, dont voici les noms: Azrikam, Bocru, Ismaël, Schearia, Abdias et Hanan. Tous ceux-là étaient fils d'Atsel. -

38 Bhí seisear mac ag Ázael darbh ainm: Aizríceám, [Bocarú,] Ísmeáéil, Seairiá, Obaidiá agus Hánán. Ba chlann mhac le Ázael iadsan go léir.

38 Y los hijos de Asel fueron seis, cuyos nombres son Azricam, Bochru, Ismael, Searías, Obadías, y Hanán: todos estos fueron hijos de Asel.

38 Azel aber hatte sechs Söhne; die hießen: Asrikam, Bochru, Ismael, Searja, Obadja, Hanan. Die waren alle Söhne Azels.

39 And the sons of Eshek his brother: Ulam his oldest son, Jeush the second, and Eliphelet the third.

39 Fils d'Éschek, son frère: Ulam, son premier-né, Jéusch le second, et Éliphéleth le troisième.

39 Clann mhac Éisic a dheartháir: Úlám a chéadghin, Ieúis a dhara mac, Eilífilit a thríú mac.

39 Y los hijos de Esec su hermano: Ulam su primogénito, Jehus el segundo, Elipheleth el tercero.

39 Die Kinder Eseks, seines Bruders, waren: Ulam, sein erster Sohn; Jeus, der andere; Eliphelet, der dritte.

40 And the sons of Ulam were men of war, bowmen, and had a great number of sons and sons' sons, a hundred and fifty. All these were the sons of Benjamin.

40 Les fils d'Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l'arc; et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, cent cinquante. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin.

40 Ba ghaiscígh thréana iad clann Úlám, agus saigheadóirí. Bhí sliocht mór orthu féin, agus ar a sliochtsan arís, céad go leith díobh. Ba de chlann Bhiniáimin iad go léir.

40 Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, ciento y cincuenta. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín.

40 Die Kinder aber Ulams waren gewaltige Leute und geschickt mit Bogen und hatten viele Söhne und Sohnes-Söhne: hundertfünfzig. Die sind alle von den Kindern Benjamins.
1st Chronicles 9