Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
1st Chronicles 6

1 And of the sons of Issachar: Tola and Puah, Jashub and Shimron, four.

1 Fils d'Issacar: Thola, Pua, Jaschub et Schimron, quatre.

1 Clann mhac Íosácár: Tólá, Púvá, Iáisiúb, Siomrón; ceathrar.

1 Los hijos de Issachâr, cuatro: Thola, Phúa, Jabsub, y Simrón.

1 Die Kinder Isaschars waren: Thola, Phua, Jasub und Simron, die vier.

2 And the sons of Tola: Uzzi and Rephaiah and Jeriel and Jahmai and Ibsam and Shemuel, heads of their families; they were men of war; in the record of their generations their number in the time of David was twenty-two thousand, six hundred.

2 Fils de Thola: Uzzi, Rephaja, Jeriel, Jachmaï, Jibsam et Samuel, chef des maisons de leurs pères, de Thola, vaillants hommes dans leurs générations; leur nombre, du temps de David, était de vingt-deux mille six cents.

2 Clann mhac Thólá: Uizí, Rafáiá, Íríéil, Iachmai, Íobsám, Samúéil, cinn finí Thólá. Le linn Dháiví ba é a líon fiche dó míle sé chéad gaiscíoch groí, de réir a gcraobh ghinealaigh.

2 Los hijos de Thola: Uzzi, Rephaías, Jeriel, Jamai, Jibsam y Samuel, cabezas en las familias de sus padres. De Thola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, veintidós mil seiscientos hombres muy valerosos.

2 Die Kinder aber Tholas waren: Usi, Rephaja, Jeriel, Jahemai, Jibsam und Samuel, Häupter in ihren Vaterhäusern von Thola und gewaltige Männer in ihrem Geschlecht, an der Zahl zu Davids Zeiten zweiundzwanzigtausend und sechshundert.

3 And the sons of Uzzi; Izrahiah; and the sons of Izrahiah: Michael and Obadiah and Joel and Isshiah, five; all of them chiefs.

3 Fils d'Uzzi: Jizrachja. Fils de Jizrachja: Micaël, Abdias, Joël, Jischija, en tout cinq chefs;

3 Clann mhac Uizí: Iozraichiá. Clann mhac Iozraichiá: Míocáéil, Obaidiá, Ióéil, Ísíá; cúigear taoiseach ar fad;

3 Hijo de Uzzi fué Izrahías; y los hijos de Izrahías: Michâel, Obadías, Joel, é Isías: todos, cinco príncipes.

3 Die Kinder Usis, waren: Jisrahja. Aber die Kinder Jisrahjas waren: Michael, Obadja, Joel und Jissia, die fünf, und alle waren Häupter.

4 And with them, recorded in generations by their families, were bands of fighting-men, thirty-six thousand of them, for they had a great number of wives and sons.

4 ils avaient avec eux, selon leurs générations, selon les maisons de leurs pères, trente-six mille hommes de troupes armées pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils.

4 bhí acu, de réir gaoil agus fine, líon slua de thríocha sé mhíle, mar bhí a lán ban agus leanaí acu.

4 Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, treinta y seis mil hombres de guerra: por que tuvieron muchas mujeres é hijos.

4 Und mit ihnen unter ihrem Geschlecht nach ihren Vaterhäusern waren gerüstetes Heervolk zum Streit sechsunddreißigtausend; denn sie hatten viel Weiber und Kinder.

5 And there were recorded among all the families of Issachar, great men of war, eighty-seven thousand.

5 Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issacar, hommes vaillants, formaient un total de quatre-vingt-sept mille, enregistrés dans les généalogies.

5 Bhí gaolta acu i measc finí Íosácár go léir, ochtó seacht míle gaiscíoch groí agus iad go léir i gceap na haon chraoibhe.

5 Y sus hermanos por todas las familias de Issachâr, contados todos por sus genealogías, eran ochenta y siete mil hombres valientes en extremo.

5 Und ihre Brüder in allen Geschlechtern Isaschars waren gewaltige Männer und wurden alle aufgezeichnet, siebenundachtzigtausend.

6 The sons of Benjamin: Bela and Becher and Jediael, three.

6 Fils de Benjamin: Béla, Béker et Jediaël, trois.

6 Biniáimin: Beala, Beicir, Idíael; triúr.

6 Los hijos de Benjamín fueron tres: Bela, Bechêr, y Jediael.

6 Die Kinder Benjamins waren Bela, Becher und Jediael, die drei.

7 And the sons of Bela: Ezbon and Uzzi and Uzziel and Jerimoth and Iri, five; heads of their families, great men of war; there were twenty-two thousand and thirty-four of them recorded by their families.

7 Fils de Béla: Etsbon, Uzzi, Uziel, Jerimoth et Iri, cinq chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants, et enregistrés dans les généalogies au nombre de vingt-deux mille trente-quatre. -

7 Clann mhac Bheala: Eazbón, Uizí, Uizíael, Irímeot agus Írí; cúigear, cinn finí, laochra tréana; áiríodh iad fiche dó míle tríocha ceathair de réir ginealaigh.

7 Los hijos de Bela: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jerimoth, é Iri; cinco cabezas de casas de linajes, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados veintidós mil treinta y cuatro.

7 Aber die Kinder Belas waren: Ezbon, Usi, Usiel, Jerimoth und Iri, die fünf, Häupter in ihren Vaterhäusern, gewaltige Männer. Und wurden aufgezeichnet zweiundzwanzigtausend und vierunddreißig.

8 And the sons of Becher: Zemirah and Joash and Eliezer and Elioenai and Omri and Jerimoth and Abijah and Anathoth and Alemeth. All these were the sons of Becher.

8 Fils de Béker: Zemira, Joasch, Éliézer, Eljoénaï, Omri, Jerémoth, Abija, Anathoth et Alameth, tous ceux-là fils de Béker,

8 Clann mhac Bheicir: Zimíreá, Ióáis, Eilíeizir, Eilióaenaí, Omraí, Iréamót, Aibíá, Anatót, Álaimit. Ba clann mhac le Beicir iadsan go léir.

8 Los hijos de Bechêr: Zemira, Joas, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimoth, Abías, Anathoth y Alemeth; todos estos fueron hijos de Bechêr.

8 Die Kinder Bechers waren: Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jerimoth, Abia, Anathoth und Alemeth; die waren alle Kinder des Becher.

9 And they were recorded by their generations, heads of their families, great men of war, twenty thousand, two hundred.

9 et enregistrés dans les généalogies, selon leurs générations, comme chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants au nombre de vingt mille deux cents. -

9 Ba cheap aontaithe de réir gaoil iad, fiche míle dhá chéad fear, cinn a bhfiní, laochra tréana.

9 Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran cabezas de sus familias, resultaron veinte mil y doscientos hombres de grande esfuerzo.

9 Und wurden aufgezeichnet in ihren Geschlechtern nach den Häuptern ihrer Vaterhäuser, gewaltige Männer, zwanzigtausend und zweihundert.

10 And the sons of Jediael: Bilhan; and the sons of Bilhan: Jeush and Benjamin and Ehud and Chenaanah and Zethan and Tarshish and Ahishahar.

10 Fils de Jediaël: Bilhan. Fils de Bilhan: Jeusch, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zéthan, Tarsis et Achischachar,

10 Clann mhac Idíael: Bileán. Clann mhac Bhileán: Ieúis, Biniáimin, Éahúd, Canáná, Zaetán, Tairsís, Aichíosáchar.

10 Hijo de Jediael fué Bilhán; y los hijos de Bilhán: Jebús, Benjamín, Aod, Chênaana, Zethán, Tharsis, y Ahisahar.

10 Die Kinder aber Jediaels waren: Bilhan. Bilhans Kinder aber waren: Jeus, Benjamin, Ehud, Knaena, Sethan, Tharsis und Ahisahar.

11 All these were the sons of Jediael, by the heads of their families, seventeen thousand, two hundred men of war, able to go out with the army for war.

11 tous ceux-là fils de Jediaël, chefs des maisons de leurs pères, hommes vaillants au nombre de dix-sept mille deux cents, en état de porter les armes et d'aller à la guerre.

11 Rinne cinn finí de na mic seo go léir le hIdíael, laochra tréana, seacht míle dhéag dhá chéad fear réidh chun cogaidh.

11 Todos estos fueron hijos de Jediael, cabezas de familias, hombres muy valerosos, diecisiete mil y doscientos que salían á combatir en la guerra.

11 Die waren alle Kinder Jediaels, Häupter ihrer Vaterhäuser, gewaltige Männer, siebzehntausend zweihundert, die ins Heer auszogen, zu streiten.

12 And Shuppim and Huppim. The sons of Dan, Hushim his son, one.

12 Schuppim et Huppim, fils d'Ir; Huschim, fils d'Acher.

12 Siúipím agus Huipim. Clann mhac Ír: Huisim; a mhacsan Achaer.

12 Y Suppim y Huppim fueron hijos de Hir: y Husim, hijo de Aher.

12 Und Suppim und Huppim waren Kinder der Irs; Husim aber waren Kinder Ahers.

13 The sons of Naphtali: Jahziel and Guni and Jezer and Shallum, the sons of Bilhah.

13 Fils de Nephthali: Jahtsiel, Guni, Jetser et Schallum, fils de Bilha.

13 Clann mhac Naftáilí: Iachzael, Gúiní, Iéizir, Sealúm. Ba iadsan clann Bhileá.

13 Los hijos de Nephtalí: Jaoel, Guni, Jezer, y Sallum, hijos de Bilha.

13 Die Kinder Naphthalis waren: Jahziel, Guni, Jezer und Sallum, Kinder von Bilha.

14 The sons of Manasseh by his servant-wife, the Aramaean woman: she gave birth to Machir, the father of Gilead;

14 Fils de Manassé: Asriel, qu'enfanta sa concubine syrienne; elle enfanta Makir, père de Galaad.

14 Clann mhac Mhanaise: Aisríael, a rug a leannán Aramach; rug sí Mácaír athair Ghileád.

14 Los hijos de Manasés: Asriel, el cual le parió su concubina la Sira: (la cual también le parió á Machîr, padre de Galaad:

14 Die Kinder Manasse sind diese: Asriel, welchen gebar sein syrisches Kebsweib; auch gebar sie Machir, den Vater Gileads.

15 (And Gilead took a wife, whose name was Maacah, and his sister's name was Hammoleketh;) and the name of his brother was Zelophehad, who was the father of daughters.

15 Makir prit une femme de Huppim et de Schuppim. Le nom de sa soeur était Maaca. Le nom du second fils était Tselophchad; et Tselophchad eut des filles.

15 Fuair Mácaír bean do Huipim agus Shiuipím. Mácá ab ainm dá dheirfiúr. Ainm an dara duine díobh ab ea Zalofachád. Bhí iníonacha ag Zalofachád.

15 Y Machîr tomó por mujer la hermana de Huppim y Suppim, cuya hermana tuvo por nombre Maachâ:) y el nombre del segundo fué Salphaad. Y Salphaad tuvo hijas.

15 Und Machir gab Huppim und Suppim Weiber; und seine Schwester hieß Maacha. Sein andrer Sohn hieß Zelophehad; und Zelophehad hatte Töchter.

16 And Maacah, the wife of Gilead, gave birth to a son to whom she gave the name Peresh; and his brother was named Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.

16 Maaca, femme de Makir, enfanta un fils, et l'appela du nom de Péresch; le nom de son frère était Schéresch, et ses fils étaient Ulam et Rékem.

16 Rug Mácá, bean Mhácaír, mac ar ar thug sí Péiris; Seiris ab ainm dá dheartháir. Úlám agus Ráicim a mhic.

16 Y Maachâ mujer de Machîr le parió un hijo, y llamóle Peres; y el nombre de su hermano fué Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Recem.

16 Und Maacha, das Weib Machirs, gebar einen Sohn, den hieß sie Peres; und sein Bruder hieß Seres, und desselben Söhne waren Ulam und Rekem.

17 And the son of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir the son of Manasseh.

17 Fils d'Ulam: Bedan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé.

17 Clann mhac Úlám: Badán. Ba iadsan clann mhac Ghileád mac Mhácaír, mac Mhanaise.

17 Hijo de Ulam fué Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Machîr, hijo de Manasés.

17 Ulams Sohn aber war Bedan. Das sind die Kinder Gileads, des Sohnes Machirs, des Sohnes Manasses.

18 And his sister Hammoleketh was the mother of Ishhod and Abiezer and Mahlah.

18 Sa soeur Hammoléketh enfanta Ischhod, Abiézer et Machla.

18 Rug a dheirfiúr Hamomaileit Íseod, Aibiézir agus Machlá.

18 Y su hermana Molechêt parió á Ischôd, y á Abiezer, y Mahala.

18 Und seine Schwester Molecheth gebar Ishod, Abieser und Mahela.

19 And the sons of Shemida were Ahian and Shechem and Likhi and Aniam.

19 Les fils de Schemida étaient: Achjan, Sichem, Likchi et Aniam.

19 Bhí clann mhac ag Simíodá: Aichián, Seicim, Licí, Ainíám.

19 Y los hijos de Semida fueron Ahián, Sechêm, Licci, y Aniam.

19 Und Semida hatte diese Kinder: Ahjan, Sichem, Likhi und Aniam.

20 And the sons of Ephraim: Shuthelah and Bered his son, and Tahath his son, and Eleadah his son, and Tahath his son,

20 Fils d'Éphraïm: Schutélach; Béred, son fils; Thachath, son fils; Éleada, son fils; Thachath, son fils;

20 Clann mhac Eafráim: Siútalach, Beirid a mhac, Tachat a mhacsan, Eileádá a mhacsan, Tachat a mhacsan,

20 Los hijos de Ephraim: Suthela, Bered su hijo, Thahath, Elada su hijo, Thahat su hijo,

20 Die Kinder Ephraims waren diese: Suthela (des Sohn war Bered; des Sohn war Thahath; des Sohn war Eleada; des Sohn war Thahath;

21 And Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer and Elead, whom the men of Gath, who had been living in the land from their birth, put to death, because they came down to take away their cattle.

21 Zabad, son fils; Schutélach, son fils; Ézer et Élead. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux.

21 Zábád a mhacsan, Siútelach a mhacsan; Eizir agus Eileád. Mharaigh muintir Ghat [a bhí ag cur fúthu sa tír] iad mar gur thángadar anuas chun foghail a dhéanamh ar a n‑eallach.

21 Zabad su hijo, y Suthela su hijo, Ezer, y Ela0d. Mas los hijos de gath, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron á tomarles sus ganados.

21 des Sohn war Sebad; des Sohn war Suthela) und Eser und Elead. Und die Männer zu Gath, die Einheimischen im Lande, erwürgten sie, darum daß sie hinabgezogen waren ihr Vieh zu nehmen.

22 And for a long time Ephraim their father went on weeping for them, and his brothers came to give him comfort.

22 Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler.

22 Chaoin Eafráim a n‑athair iad ar feadh mórán laethanta agus tháinig a dheartháireacha chun sólás a thabhairt dó.

22 Y Ephraim su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos á consolarlo.

22 Und ihr Vater Ephraim trug lange Zeit Leid, und seine Brüder kamen, ihn zu trösten.

23 After that, he had connection with his wife, and she became with child and gave birth to a son, to whom his father gave the name of Beriah, because trouble had come on his family.

23 Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils; il l'appela du nom de Beria, parce que le malheur était dans sa maison.

23 Ansin chuaigh Eafráim chun a mhná agus ghabh sí gin agus rug sí mac, agus thug sí Béiríá [.i. Mí-Ádh] mar ainm air, “mar,” a dúirt sí, “i mo theachsa bíonn mí-ádh ar dhuine.”

23 Entrando él después á su mujer ella concibió, y parió un hijo, al cual puso por nombre Bería; por cuanto había estado en aflicción en su casa

23 Und er ging ein zu seinem Weibe; die ward schwanger und gebar einen Sohn, den hieß er Beria, darum daß es in seinem Hause übel zuging.

24 And his daughter was Sheerah, the builder of Beth-horon the lower and the higher, and Uzzen-sheerah.

24 Il eut pour fille Schééra, qui bâtit Beth Horon la basse et Beth Horon la haute, et Uzzen Schééra.

24 Bhí iníon aige darbh ainm Séará agus is í a thóg Béit Horon Íochtarach agus Uachtarach, agus Uzaen Séará.

24 Y su hija fué Seera, la cual edificó á Beth-oron la baja y la alta, y á Uzzen-seera.

24 Seine Tochter aber war Seera; die baute das niedere und obere Beth-Horon und Usen-Seera.

25 And Rephah was his son, and Resheph; his son was Telah, and his son was Tahan;

25 Réphach, son fils, et Réscheph; Thélach, son fils; Thachan, son fils;

25 Reafach a mhac; Reisif a mhacsan, Tealach a mhacsan, Tachan a mhacsan,

25 Hijo de este Bería fué Repha y Reseph, y Thela su hijo, y Taán su hijo,

25 Des Sohn war Repha und Reseph; des Sohn war Thelah; des Sohn war Thahan;

26 Ladan was his son, Ammihud his son, Elishama his son,

26 Laedan, son fils; Ammihud, son fils; Élischama, son fils;

26 Ladán a mhacsan, Aimíohúd a mhacsan, Eilíseamá a mhacsan,

26 Laadán su hijo, Ammiud su hijo, Elisama su hijo,

26 des Sohn war Laedan; des Sohn war Ammihud, des Sohn war Elisama

27 Nun his son, Joshua his son.

27 Nun, son fils; Josué, son fils.

27 Nún a mhacsan, Iósua a mhacsan.

27 Nun su hijo, Josué su hijo.

27 des Sohn war Nun; des Sohn war Josua.

28 Their heritage and their living-places were Beth-el and its daughter-towns, and Naaran to the east, and Gezer to the west, with its daughter-towns, as well as Shechem and its daughter-towns as far as Azzah and its daughter-towns;

28 Ils avaient en propriété et pour habitations Béthel et les villes de son ressort; à l'orient, Naaran; à l'occident, Guézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort.

28 Ba iad a dtailte agus a n‑áitribh: Béitéil agus a bhailte máguaird, Nárán lastoir, Geizir agus a bhailte máguaird laistiar, Seicim agus a bhailte máguaird, Aiá agus a bhailte máguaird.

28 Y la heredad y habitación de ellos fué Beth-el con sus aldeas: y hacia el oriente Naarán, y á la parte del occidente Gezer y sus aldeas: asimismo Sichêm con sus aldeas, hasta Asa y sus aldeas;

28 Und ihre Habe und Wohnung war Beth-El und seine Ortschaften, und gegen Aufgang Naeran, und gegen Abend Geser und seine Ortschaften, Sichem und seine Ortschaften bis gen Ajia und seine Ortschaften,

29 And by the limits of the children of Manasseh, Beth-shean and its daughter-towns, Taanach, Megiddo, and Dor, with their daughter-towns. In these the children of Joseph, the son of Israel, were living.

29 Les fils de Manassé possédaient Beth Schean et les villes de son ressort, Thaanac et les villes de son ressort, Meguiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël.

29 Bhí Béit Seán, Tánác, Migideo agus Dór, lena mbailte ar leith máguaird, i lámha chlann mhac Mhanaise. Ansin a mhair clann mhac Iósaef mac Iosrael.

29 Y á la parte de los hijos de Manasés, Beth-seán con sus aldeas, Thanach con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel.

29 und an der Seite der Kinder Manasse Beth-Sean und seine Ortschaften, Thaanach und seine Ortschaften, Megiddo und seine Ortschaften, Dor und seine Ortschaften. In diesen wohnten die Kinder Josephs, des Sohnes Israels.

30 The sons of Asher: Imnah and Ishvah and Ishvi and Beriah and Serah, their sister.

30 Fils d'Aser: Jimna, Jischva, Jischvi et Beria; et Sérach, leur soeur.

30 Clann mhac Áiséar: Imná, Isvá, Isví, Beiríá agus a ndeirfiúr Sarach.

30 Los hijos de Aser: Imna, Isua, Isui, Bería, y su hermana Sera.

30 Die Kinder Asser waren diese: Jimna, Jiswa, Jiswi, Beria und Serah, ihre Schwester.

31 And the sons of Beriah: Heber and Malchiel, who was the father of Birzaith.

31 Fils de Beria: Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavith.

31 Clann mhac Bheiríá: Héibir agus Mailcíéil; eisean athair Bhiorzáit.

31 Los hijos de Bería: Heber, y Machîel, el cual fué padre de Birzabith.

31 Die Kinder Berias waren: Heber und Malchiel, das ist der Vater Birsawiths.

32 And Heber was the father of Japhlet and Shomer and Hotham and Shua, their sister.

32 Et Héber engendra Japhleth, Schomer et Hotham, et Schua, leur soeur. -

32 Ghin Héibir Iaflaet, Siómaer, Hótám, agus a ndeirfiúr Siúá.

32 Y Heber engendró á Japhlet, Semer, Hotham, y Sua hermana de ellos.

32 Heber aber zeugte Japhlet, Semer, Hotham und Sua, ihre Schwester.

33 And the sons of Japhlet: Pasach and Bimhal and Ashvath. These are the sons of Japhlet.

33 Fils de Japhleth: Pasac, Bimhal et Aschvath. Ce sont là les fils de Japhleth. -

33 Clann mhac Iaflaet: Pásac, Bimeál, Aisveát; sin iad clann mhac Iaflaet.

33 Los hijos de Japhlet: Pasac, Bimhal, y Asvath. Aquestos los hijos de Japhlet.

33 Die Kinder Japhlets waren: Pasach, Bimehal und Aswath; das waren die Kinder Japhlets.

34 And the sons of Shomer: Ahi and Rohgah, Jehubbah and Aram.

34 Fils de Schamer: Achi, Rohega, Hubba et Aram. -

34 Clann mhac Sheimir [a dheartháir]: Rogá, Iachubá, Arám.

34 Y los hijos de Semer: Ahi, Roega, Jehubba, y Aram.

34 Die Kinder Semers waren: Ahi, Rohga, Jehubba und Aram.

35 And the sons of Hotham, his brother: Zophah and Imna and Shelesh and Amal.

35 Fils d'Hélem, son frère: Tsophach, Jimna, Schélesch et Amal.

35 Clann mhac Héilim, a dheartháir: Zófach, Imneá, Séilis, agus Ámál.

35 Los hijos de Helem su hermano: Sopha, Imna, Selles, y Amal.

35 Und die Kinder seines Bruders Helem waren: Zophah, Jimna, Seles und Amal.

36 The sons of Zophah: Suah and Harnepher and Shual and Beri and Imrah,

36 Fils de Tsophach: Suach, Harnépher, Schual, Béri, Jimra,

36 Clann mhac Zófach: Súach, Hairneifir, Siúál, Béirí, Imreá,

36 Los hijos de Sopha: Sua, Harnapher, Sual, Beri, Imra,

36 Die Kinder Zophas waren: Suah, Harnepher, Sual, Beri, Jimra,

37 Bezer and Hod and Shamma and Shilshah and Ithran and Beera.

37 Betser, Hod, Schamma, Schilscha, Jithran et Beéra.

37 Beizir, Hód, Seamá, Silseá, Íotrán agus Béará.

37 Beser, Hod, Samma, Silsa, Ithrán y Beera.

37 Bezer, Hod, Samma, Silsa, Jethran und Beera.

38 And the sons of Jether: Jephunneh and Pispah and Ara.

38 Fils de Jéther: Jephunné, Pispa et Ara.

38 Clann Ieitir: Iafuna, Pispeá, agus Ará.

38 Los hijos de Jether: Jephone, Pispa, y Ara.

38 Die Kinder Jethers waren: Jephunne, Phispa und Ara.

39 And the sons of Ulla: Arah and Hanniel and Rizia.

39 Fils d'Ulla: Arach, Hanniel et Ritsja. -

39 Clann mhac Ulla: Árach, Hainíéil agus Riziá.

39 Y los hijos de Ulla; Ara, y Haniel, y Resia.

39 Die Kinder Ullas waren: Arah, Hanniel und Rizja.

40 All these were the children of Asher, heads of their families, specially strong men of war, chiefs of the rulers. They were recorded in the army for war, twenty-six thousand men in number.

40 Tous ceux-là étaient fils d'Aser, chef des maisons de leurs pères, hommes d'élite et vaillants, chef des princes, enregistrés au nombre de vingt-six mille hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre.

40 Ba de chlann Áiséar iad sin go léir, cinn finí laochra tofa tréana, ceannairí ar fhlatha. Áiríodh ar an gceap craoibhe seo fiche sé míle fear réidh chun cogaidh.

40 Y todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, cabezas de príncipes: y contados que fueron por sus linajes entre los de armas tomar, el número de ellos fué veintiséis mil hombres.

40 Diese waren alle Kinder Assers, Häupter ihrer Vaterhäuser, auserlesene, gewaltige Männer und Häupter über Fürsten. Und wurden aufgezeichnet ins Heer zum Streit an ihrer Zahl sechsundzwanzigtausend Mann.
1st Chronicles 8