Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
1st Chronicles 3

1 The sons of Judah: Perez, Hezron and Carmi and Hur and Shobal.

1 Fils de Juda: Pérets, Hetsron, Carmi, Hur et Schobal.

1 Clann mhac Iúdá: Bearna, Heazrón, Cairmí, Húr, Seobál.

1 Los hijos de Judá: Phares, Hesrón, Carmi, Hur, y Sobal.

1 Die Kinder Juda's waren: Perez, Hezron, Karmi, Hur und Sobal.

2 And Reaiah, the son of Shobal, was the father of Jahath; and Jahath was the father of Ahumai and Lahad. These are the families of the Zorathites.

2 Reaja, fils de Schobal, engendra Jachath; Jachath engendra Achumaï et Lahad. Ce sont les familles des Tsoreathiens.

2 Ghin Reáiá mac Sheobál Iachat; ghin Iachat Achúmai agus Lachad. Sin iad finí na Zorátach.

2 Y Reaías hijo de Sobal, engendró á Jahath; y Jahath engendró á Ahumai y á Laad. Estas son las familias de los Sorathitas.

2 Reaja aber, der Sohn Sobals, zeugte Jahath. Jahath zeugte Ahumai und Lahad. Das sind die Freundschaften der Zorathiter.

3 And these were the sons of Hur, the father of Etam: Jezreel and Ishma and Idbash, and the name of their sister was Hazzelelponi;

3 Voici les descendants du père d'Étham: Jizreel, Jischma et Jidbasch; le nom de leur soeur était Hatselelponi.

3 Seo iad clann mhac Eatám: Izréil, Ismeá, Iodbáis. Hazalalpóiní ab ainm dá ndeirfiúr.

3 Y estas son las del padre de Etham: Jezreel, Isma, é Ibdas. Y el nombre de su hermana fué Haslelponi.

3 Und dies ist der Stamm des Vaters Etams: Jesreel, Jisma, Jidbas; und ihre Schwester hieß Hazlelponi;

4 And Penuel, the father of Gedor, and Ezer, the father of Hushah. These are the sons of Hur, the oldest son of Ephrathah, the father of Beth-lehem.

4 Penuel était père de Guedor, et Ézer père de Huscha. Ce sont là les fils de Hur, premier-né d'Éphrata, père de Bethléhem.

4 Ghin Panúéil Gador; ghin Eizir Húiseá. Iadsan clann mhac Húr, céadghin Eafrátá, athair Bhéitlihim.

4 Y Penuel fué padre de Gedor, y Ezer padre de Husa. Estos fueron los hijos de Hur, primogénito de Ephrata, padre de Beth-lehem.

4 und Pnuel, der Vater Gedors, und Eser, der Vater Husas. Das sind die Kinder Hurs, des ersten Sohnes der Ephrata, des Vaters Bethlehems.

5 And Ashhur, the father of Tekoa, had two wives, Helah and Naarah.

5 Aschchur, père de Tekoa, eut deux femmes, Hélea et Naara.

5 Bhí beirt bhan ag Aischiúr, athair Theacóá, Healá agus Nárá.

5 Y Asur padre de Tecoa tuvo dos mujeres, á saber, Helea, y Naara.

5 Ashur aber, der Vater Thekoas, hatte zwei Weiber: Helea und Naera.

6 And Naarah had Ahuzzam by him, and Hepher and Temeni and Haahashtari. These were the sons of Naarah.

6 Naara lui enfanta Achuzzam, Hépher, Thémeni et Achaschthari: ce sont là les fils de Naara.

6 Rug Nárá dó: Achuzám, Héifir, na Timnigh agus na hAchaisteáraigh. Iadsan clann mhac Nárá.

6 Y Naara le parió á Auzam, y á Hepher, á Themeni, y á Ahastari. Estos fueron los hijos de Naara.

6 Und Naera gebar ihm Ahussam, Hepher, Themni, Ahastari. Das sind die Kinder Naeras.

7 And the sons of Helah were Zereth, Izhar and Ethnan.

7 Fils de Hélea: Tséreth, Tsochar et Ethnan.

7 Clann mhac Healá: Zeirit, Zochar, Eatnán.

7 Y los hijos de Helea: Sereth, Jesohar, Ethnán.

7 Aber die Kinder Heleas waren: Zereth, Jizhar und Ethnan.

8 And Koz was the father of Anub and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

8 Kots engendra Anub et Hatsobéba, et les familles d'Acharchel, fils d'Harum.

8 Ghin Cóz Anúb, Hazobaebá, agus finí Acharchael mac Hárum.

8 Y Cos engendró á Anob, y á Sobeba, y la familia de Aharhel hijo de Arum.

8 Koz aber zeugte Anub und Hazobeba und die Freundschaft Aharhels, des Sohnes Harums.

9 And Jabez was honoured more than his brothers; but his mother had given him the name Jabez, saying, Because I gave birth to him with sorrow.

9 Jaebets était plus considéré que ses frères; sa mère lui donna le nom de Jaebets, en disant: C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur.

9 Thuill Iabaez onóir thar a dheartháireacha, agus thug a mháthair Iabaez air, “mar,” ar sí, “thug mé ar an saol é in anacair.”

9 Y Jabes fué más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: Por cuanto le parí en dolor.

9 Jaebez aber war herrlicher denn seine Brüder; und seine Mutter hieß ihn Jaebez, denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer geboren.

10 And Jabez made a prayer to the God of Israel, saying, If only you would truly give me a blessing, and make wider the limits of my land, and let your hand be with me, and keep me from evil, so that I may not be troubled by it! And God gave him his desire.

10 Jaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant: Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance!... Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.

10 Ghlaoigh Iabaez ar Dhia Iosrael á rá: “Má chuireann tú do bheannacht orm dáiríre, cuirfidh tú breis le mo chríocha, beidh do lámh le m'ais, déanfaidh tú mé a chumhdach ón olc agus beidh deireadh le mo bhroid.” Dheonaigh Dia dó gach ar iarr sé.

10 E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: ¡Oh si me dieras bendición, y ensancharas mi término, y si tu mano fuera conmigo, y me libraras de mal, que no me dañe! E hizo Dios que le viniese lo que pidió.

10 Und Jaebez rief den Gott Israels an und sprach: Ach, daß du mich segnetest und meine Grenze mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest mit dem Übel, daß mich's nicht bekümmere! Und Gott ließ kommen, was er bat.

11 And Chelub, the brother of Shuhah, was the father of Mehir, who was the father of Eshton.

11 Kelub, frère de Schucha, engendra Mechir, qui fut père d'Eschthon.

11 Ghin Calúb, deartháir Shiúchá, Meichír. Ghin seisean Eisteon.

11 Y Caleb hermano de Sua engendró á Machîr, el cual fué padre de Esthón.

11 Kalub aber, der Bruder Suhas, zeugte Mehir; der ist der Vater Esthons.

12 And Eshton was the father of Bethrapha and Paseah and Tehinnah, the father of Ir-nahash. These are the men of Recah.

12 Eschthon engendra la maison de Rapha, Paséach, et Thechinna, père de la ville de Nachasch. Ce sont là les hommes de Réca.

12 Ghin Eisteon Béatráfá, Pásaech, agus Titineá athair Iornácháis. Sin iad fir Reacá.

12 Y Esthón engendró á Beth-rapha, á Phasea, y á Tehinna, padre de la ciudad de Naas: estos son los varones de Rechâ.

12 Esthon aber zeugte Beth-Rapha, Paseah und Thehinna, den Vater der Stadt Nahas; das sind die Männer von Recha.

13 And the sons of Kenaz: Othniel and Seraiah; and the sons of Othniel: Hathath.

13 Fils de Kenaz: Othniel et Seraja. Fils d'Othniel: Hathath.

13 Clann mhac Chanaz: Oitníéil agus Saráiá. Clann mhac Oitníéil: Hatat agus Meonotai.

13 Los hijos de Cenes: Othniel, y Seraiah. Los hijos de Othniel: Hathath,

13 Die Kinder des Kenas waren: Othniel und Seraja. Die Kinder aber Othniels waren: Hathath.

14 And Meonothai was the father of Ophrah; and Seraiah was the father of Joab, the father of Ge-harashim; they were expert workmen.

14 Meonothaï engendra Ophra. Seraja engendra Joab, père de la vallée des ouvriers; car ils étaient ouvriers.

14 Ghin Meonatai Ofrá agus ghin Saráiá Ióáb, athair Ghaeharáisím, agus ba cheardaithe iadsan.

14 Y Maonathi, el cual engendró á, Ophra: y Seraiah engendró á Joab, padre de los habitantes en el valle llamado de Carisim, porque fueron artífices.

14 Und Meonothai zeuget Ophra. Und Seraja zeugte Joab, den Vater des Tals der Zimmerleute; denn sie waren Zimmerleute.

15 And the sons of Caleb, the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the son of Elah: Kenaz.

15 Fils de Caleb, fils de Jephunné: Iru, Éla et Naam, et les fils d'Éla, et Kenaz.

15 Clann mhac Chálaeb mac Iafuna: Írú, Éalá, Nám; clann mhac Éalá: Canaz.

15 Los hijos de Caleb hijo de Jephone: Iru, Ela, y Naham; é hijo de Ela, fué Cenez.

15 Die Kinder aber Kalebs, des Sohnes Jephunnes, waren: Iru, Ela und Naam und die Kinder des Ela und Kenas.

16 And the sons of Jehallelel: Ziph and Ziphah, Tiria and Asarel.

16 Fils de Jehalléleel: Ziph, Zipha, Thirja et Asareel.

16 Clann mhac Iahallalael: Zíf, Zífeá, Tíriá, Asarael.

16 Los hijos de Jaleleel: Zip, Ziphas, Tirias, y Asareel.

16 Die Kinder aber Jehallel-Els waren Siph, Sipha, Thirja und Asareel.

17 And the sons of Ezrah: Jether and Mered and Epher and Jalon; and these are the sons of Bithiah, the daughter of Pharaoh, the wife of Mered. And she became the mother of Miriam and Shammai and Ishbah, the father of Eshtemoa.

17 Fils d'Esdras: Jéther, Méred, Épher et Jalon. La femme de Méred enfanta Miriam, Schammaï, et Jischbach, père d'Eschthemoa.

17 Clann mhac Eazrá: Ieitir, Meirid, Éifir, Iálón. Ansin rug [a bhean] Miriám, Seamaí, agus Isbeach, athair Eistimeoa.

17 Y los hijos de Ezra: Jeter, Mered, Epher, y Jalón: también engendró á Mariam, y Sammai, y á Isba, padre de Esthemoa.

17 Die Kinder aber Esras waren: Jether, Mered, Epher und Jalon. Und das sind die Kinder Bithjas, der Tochter Pharaos, die der Mered nahm: sie gebar Mirjam, Sammai, Jesbah, den Vater Esthemoas.

18 And his wife, a woman of the tribe of Judah, became the mother of Jered, the father of Gedor, and Heber, the father of Soco, and Jekuthiel, the father of Zanoah.

18 Sa femme, la Juive, enfanta Jéred, père de Guedor, Héber, père de Soco, et Jekuthiel, père de Zanoach. Ceux-là sont les fils de Bithja, fille de Pharaon, que Méred prit pour femme.

18 Rug a bhean Iúdách Ieirid athair Ghador, Heibir athair Shócó, agus Iacúitíéil athair Zánóa. Sin iad clann mhac Bhitiá, iníon Fhorainn a phós Meirid.

18 Y su mujer Judaía le parió á Jered padre de Gedor, y á Heber padre de Sochô, y á Icuthiel padre de Zanoa. Estos fueron los hijos de Bethia hija de Faraón, con la cual casó Mered.

18 Und sein jüdisches Weib gebar Jered, den Vater Gedors; Heber, den Vater Sochos; Jekuthiel, den Vater Sanoahs.

19 And the sons of the wife of Hodiah, the sister of Naham, were the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maacathite.

19 Fils de la femme d'Hodija, soeur de Nacham: le père de Kehila, le Garmien, et Eschthemoa, le Maacathien.

19 Clann mhac bhean Hóidíá, deirfiúr Nacham: athair Cheíleá an Garmach agus Eistimeoa an Mácátach.

19 Y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naham, fueron el padre de Keila de Garmi, y Esthemoa de Maachâti.

19 Die Kinder des Weibes Hodijas, der Schwester Nahams, waren: der Vater Kegilas, der Garmiter, und Esthemoa, der Maachathiter.

20 And the sons of Shimon: Amnon and Rinnah, Ben-hanan and Tilon. And the sons of Ishi: Zoheth; and the son of Zoheth. ...

20 Fils de Simon: Amnon, Rinna, Ben Hanan et Thilon. Fils de Jischeï: Zocheth et Ben Zocheth.

20 Clann mhac Shimeon: Amnón Rinneá, Bein Hánán, Tíleón. Clann mhac Isí: Zóchaet agus Bein Zóchaet.

20 Y los hijos de Simón: Amnón, y Rinna, hijo de Hanán, y Tilón. Y los hijos de Isi: Zoheth, y Benzoheth.

20 Die Kinder Simons waren: Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Thilon. Die Kinder Jeseis waren: Soheth und Ben-Soheth.

21 The sons of Shelah, the son of Judah: Er, the father of Lecah, and Laadah, the father of Mareshah, and the families of those who made delicate linen, of the family of Ashbea;

21 Fils de Schéla, fils de Juda: Er, père de Léca, Laeda, père de Maréscha, et les familles de la maison où l'on travaille le byssus, de la maison d'Aschbéa,

21 Clann mhac Shéileá mac Iúdá: Éar athair Laecá, Ladá athair Mháiréiseá, finí lucht déanta línéadaigh ag Béit Aisbéa,

21 Los hijos de Sela, hijo de Judá: Er, padre de Lechâ, y Laada, padre de Maresa, y de la familia de la casa del oficio del lino en la casa de Asbea;

21 Die Kinder aber Selas, des Sohnes Juda's, waren: Ger, der Vater Lechas, Laeda, der Vater Maresas, und die Freundschaft der Leinweber von dem Hause Asbeas;

22 And Jokim, and the men of Cozeba, and Joash and Saraph, who were rulers in Moab, and went back to Beth-lehem. And the records are very old.

22 et Jokim, et les hommes de Cozéba, et Joas et Saraph, qui dominèrent sur Moab, et Jaschubi Léchem. Ces choses sont anciennes.

22 Iócaím, muintir Chozaebá; Ióáis agus Sárof a chuaigh go Móáb le mná a fháil [roimh filleadh go Béitlihim]. [Sin mar a bhí fadó.]

22 Y Joacim, y los varones de Chôzeba, y Joas, y Saraph, los cuales moraron en Moab, y Jasubi-lehem, que son palabras antiguas.

22 dazu Jokim und die Männer von Koseba, und Joas und Saraph, die da Herren wurden über Moab, und sie kehrten nach Lahem zurück, wie die alte Rede lautet.

23 These were the potters, and the people living among planted fields with walls round them; they were there to do the king's work.

23 C'étaient les potiers et les habitants des plantations et des parcs; ils demeuraient là près du roi et travaillaient pour lui.

23 Ba chriadóirí iadsan agus mhaireadar i Natáím agus i nGadaerá. D'fhan siad leis an rí ansiúd ag obair ina cheardlann.

23 Estos fueron alfareros y se hallaban en medio de plantíos y cercados, los cuales moraron allá con el rey en su obra.

23 Sie waren Töpfer und wohnten unter Pflanzungen und Zäunen bei dem König zu seinem Geschäft und blieben daselbst.

24 The sons of Simeon: Nemuel and Jamin, Jarib, Zerah, Shaul;

24 Fils de Siméon: Nemuel, Jamin, Jarib, Zérach, Saül.

24 Clann mhac Shimeon: Namúéil, Iáimín, Iáraíb, Zearach, Seáúl;

24 Los hijos de Simeón: Nemuel, Jamín, Jarib, Zera, Saúl;

24 Die Kinder Simeons waren: Nemuel, Jamin, Jarib, Serah, Saul;

25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.

25 Fils de Saül: Schallum. Mibsam, son fils; Mischma, son fils.

25 Sealúm a mhac; Miobsám a mhacsan; Mismeá a mhacsan.

25 También Sallum su hijo, Mibsam su hijo, y Misma su hijo.

25 des Sohn war Sallum; des Sohn war Mibsam; des Sohn war Mismas.

26 And the sons of Mishma: Hammuel his son, Zaccur his son, Shimei his son.

26 Fils de Mischma: Hammuel, son fils. Zaccur, son fils; Schimeï, son fils.

26 Clann mhac Mhismeá: Hamúéil a mhac; Zacúr a mhacsan; Simeí a mhacsan.

26 Los hijos de Misma: Hamuel su hijo, Zachûr su hijo, y Simi su hijo.

26 Die Kinder aber Mismas waren: Hammuel; des Sohn war Sakkur; des Sohn war Simei.

27 And Shimei had sixteen sons and six daughters, but his brothers had only a small number of children, and their family was not as fertile as the children of Judah.

27 Schimeï eut seize fils et six filles. Ses frères n'eurent pas beaucoup de fils. Et toutes leurs familles ne se multiplièrent pas autant que les fils de Juda.

27 Bhí sé mhac déag ag Simeí agus seisear iníon ach ní raibh a lán clainne ag a dheartháireacha, agus níor mhéadaigh líon a bhfiní mar a tharla do mhic Iúdá.

27 Los hijos de Simi fueron diez y seis, y seis hijas: mas sus hermanos no tuvieron muchos hijos, ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá.

27 Und Simei hatte sechzehn Söhne und sechs Töchter; aber seine Brüder hatten nicht viel Kinder, und alle ihre Freundschaften mehrten sich nicht so wie die Kinder Juda's.

28 And they were living at Beer-sheba and Moladah and Hazar-shual,

28 Ils habitaient à Beer Schéba, à Molada, à Hatsar Schual,

28 Chuireadar fúthu i mBéar Seaba, Móládá, Hazar Siúál,

28 Y habitaron en Beer-seba, y en Molada, y en Hasar-sual,

28 Sie wohnten aber zu Beer-Seba, Molada, Hazar-Sual,

29 And at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,

29 à Bilha, à Etsem, à Tholad,

29 Bilheá, Eizim, Tólád,

29 Y en Bala, y en Esem, y en Tholad,

29 Bilha, Ezem, Tholad,

30 And at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,

30 à Bethuel, à Horma, à Tsiklag,

30 Batúéil, Hormá, Zicleag,

30 Y en Bethuel, y en Horma, y en Siclag.

30 Bethuel, Horma, Ziklag,

31 And at Beth-marcaboth, and at Hazarsusim, and at Beth-biri, and at Shaaraim. These were their towns till David became king.

31 à Beth Marcaboth, à Hatsar Susim, à Beth Bireï et à Schaaraïm. Ce furent là leurs villes jusqu'au règne de David, et leurs villages.

31 Béit Marcábót, Hazar, Súsaím, Béit Birí, Seáraím. Ba iadsan a gcathracha go dtí réimeas Dháiví.

31 Y en Beth-marchâboth, y en Hasasusim, y en Beth-birai, y en Saaraim. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David.

31 Beth-Markaboth, Hasar-Susim, Beth-Birei, Saaraim. Dies waren ihre Städte bis auf den König David, dazu ihre Dörfer.

32 And their small towns were Etam, Ain, Rimmon, and Tochen and Ashan, five towns;

32 Ils avaient encore Etham, Aïn, Rimmon, Thoken et Aschan, cinq villes;

32 Ba iad seo a sráidbhailte: Éatám, Aín, Rimeon, Toicin, Áiseán, cúig bailte,

32 Y sus aldeas fueron Etam, Ain, Rimmón, y Tochên, y Asán, cinco pueblos;

32 Etam, Ain, Rimmon, Thochen, Asan, die fünf Städte,

33 And all the small places round these towns, as far as Baalath-beer, the high place of the South. These were their living-places, and they have lists of their generations.

33 et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal. Voilà leurs habitations et leur généalogie.

33 leis na sráidbhailte go léir timpeall na mbailte sin chomh fada le Bál. Ba iadsan a n‑áiteanna lonnaithe, agus dáileadh iad de réir a bhfiní ar leith sa seanchas.

33 Y todos su villajes que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fué su habitación, y esta su descendencia.

33 und alle Dörfer, die um diese Städte her waren, bis gen Baal; das ist ihre Wohnung, und sie hatten ihr eigenes Geschlechtsregister.

34 And Meshobab and Jamlech and Joshah, the son of Amaziah,

34 Meschobab; Jamlec; Joscha, fils d'Amatsia;

34 Meiseóbáb, Iamlaec, Ióiseá mac Amaiziá,

34 Y Mesobab, y Jamlech, y Josías hijo de Amasías;

34 Und Mesobab, Jamlech, Josa, der Sohn Amazjas,

35 And Joel and Jehu, the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,

35 Joël; Jéhu, fils de Joschibia, fils de Seraja, fils d'Asiel;

35 Ióéil, Iéahú mac Ióisibiá, mac Shearáiá, mac Asíél,

35 Joel, y Jehú hijo de Josibias, hijo de Seraíah, hijo de Aziel;

35 Joel, Jehu, der Sohn Josibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiels,

36 And Elioenai and Jaakobah and Jeshohaiah and Asaiah and Adiel and Jesimiel and Benaiah,

36 Eljoénaï; Jaakoba; Jeschochaja; Asaja; Adiel; Jesimiel; Benaja;

36 Eiliónaenaí, Iácobá, Íseocháiá, Asáiá, Aidíéil, Íosaímiéil, Banáiá,

36 Y Elioenai, Jacoba, Jesohaía, Asaías, Adiel, Jesimiel, Benaías;

36 Eljoenai, Jaekoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Ismeel und Benaja,

37 And Ziza, the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;

37 Ziza, fils de Schipheï, fils d'Allon, fils de Jedaja, fils de Schimri, fils de Schemaeja.

37 Zízeá mac Shifí, mac Allón, mac Iadáiá, mac Shimrí, mac Sheamaiá.

37 Y Ziza hijo de Siphi, hijo de Allón, hijo de Jedaía, hijo de Simri, hijo de Semaías.

37 Sisa, der Sohn Sipheis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Simris, des Sohnes Semajas:

38 These, whose names are given, were chiefs in their families, and their families became very great in number.

38 Ceux-là, désignés par leurs noms, étaient princes dans leurs familles, et leurs maisons paternelles prirent un grand accroissement.

38 Tháinig na fir a ainmníodh ansin lena gclann agus lena muintir, chuadar i líonmhaire agus leathadar amach.

38 Estos por sus nombres son los principales que vinieron en sus familias, y que fueron multiplicados muy mucho en las casas de sus padres.

38 diese, die mit Namen genannt sind, waren Fürsten in ihren Geschlechtern; und ihre Vaterhäuser breiteten sich aus in die Menge.

39 And they went to the opening into Gedor, as far as the east side of the valley, in search of grass-land for their flocks.

39 Ils allèrent du côté de Guedor jusqu'à l'orient de la vallée, afin de chercher des pâturages pour leurs troupeaux.

39 Ag lorg féaraigh dá dtréada bhogadar leo ó bhealach [Ghearár] go hoirthear an ghleanna;

39 Y llegaron hasta la entrada de Gador hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados.

39 Und sie zogen hin, daß sie gen Gedor kämen, bis gegen Morgen des Tals, daß sie Weide suchten für ihre Schafe,

40 And they came to some good fertile grass-land, in a wide quiet country of peace-loving people; for the people who were living there before were of the offspring of Ham.

40 Ils trouvèrent de gras et bons pâturages, et un pays vaste, tranquille et paisible, car ceux qui l'habitaient auparavant descendaient de Cham.

40 fuair siad féarach breá méith ansiúd; bhí fairsinge ann, é socair síochánta. Bhí sliocht Hám ina gcónaí ann rompu.

40 Y hallaron gruesos y buenos pastos, y tierra ancha y espaciosa, y quieta y reposada, porque los de Châm la habitaban de antes.

40 und fanden fette und gute Weide und ein Land, weit von Raum, still und ruhig; denn vormals wohnten daselbst die von Ham.

41 And these whose names are given came in the days of Hezekiah, king of Judah, and made an attack on the Meunim who were living there, and put an end to them to this day, and took their place, because there was grass there for their flocks.

41 Ces hommes, inscrits par leurs noms, arrivèrent du temps d'Ézéchias, roi de Juda; ils attaquèrent leurs tentes et les Maonites qui se trouvaient là, ils les dévouèrent par interdit jusqu'à ce jour, et ils s'établirent à leur place, car il y avait là des pâturages pour leurs troupeaux.

41 Tháinig [na Simeonaigh] ansiúd, agus iad cláraithe ó ainm, i réimeas Hizicíá, rí Iúdá. Scriosadar a mbothanna agus na háitribh a fuaireadar rompu. Chuir siad iad faoi bhang atá i bhfeidhm fós inniu agus chuir siad fúthu ina n‑áit mar go raibh féarach ann dá dtréada.

41 Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en días de Ezechîas rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y estancias que allí hallaron, y destruyéronlos, hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos; por cuanto había allí pastos para sus ganados.

41 Und die jetzt mit Namen aufgezeichnet sind, kamen zur Zeit Hiskias, des Königs Juda's, und schlugen jener Hütten und die Meuniter, die daselbst gefunden wurden, und verbannte sie bis auf diesen Tag und wohnten an ihrer Statt; denn es war Weide daselbst für ihre Schafe.

42 And some of them, five hundred of the sons of Simeon, went to the hill-country of Seir, with Pelatiah and Neariah and Rephaiah and Uzziel, the sons of Ishi, at their head.

42 Il y eut aussi des fils de Siméon qui allèrent à la montagne de Séir, au nombre de cinq cents hommes. Ils avaient à leur tête Pelathia, Nearia, Rephaja et Uziel, fils de Jischeï.

42 Cuid acu, cúig céad fear de shliocht Shimeon, shroich siad Sliabh Shaeír; Palatiá, Neairiá, Rafáiá, agus Uizíéil, clann mhac Isí, a bhí i gceannas orthu.

42 Y asimismo quinientos hombres de ellos, de los hijos de Simeón, se fueron al monte de seir, llevando por capitanes á Pelatía, y á Nearías, y á Rephaías, y á Uzziel, hijos de Isi;

42 Auch gingen aus ihnen, aus den Kindern Simeons, fünfhundert Männer zu dem Gebirge Seir mit ihren Obersten: Pelatja, Nearja, Rephaja und Usiel, den Kindern Jeseis,

43 And they put to death the rest of the Amalekites who had got away safely, and made it their living-place to this day.

43 Ils battirent le reste des réchappés d'Amalek, et ils s'établirent là jusqu'à ce jour.

43 Bhriseadar ar a raibh fágtha d'fhuíoll áir na nAmailéiceach agus tá siad ina gcónaí ann go dtí inniu féin.

43 E hirieron á las reliquias que habían quedado de Amalec, y habitaon allí hasta hoy.

43 und schlugen die übrigen Entronnenen der Amalekiter und wohnten daselbst bis auf diesen Tag.
1st Chronicles 5