Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
1st Chronicles 1

1 These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi and Judah, Issachar and Zebulun;

1 Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Zabulon,

1 Seo iad clann mhac Iosrael: Reúbaen, Simeon, Léiví, Iúdá, Íosácár, Zabúlun,

1 Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Issachâr, Zabulón,

1 Dies sind die Kinder Israels: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Sebulon,

2 Dan, Joseph and Benjamin, Naphtali, Gad and Asher.

2 Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad et Aser.

2 Dán, Iósaef, Biniáimin, Naftáilí, Gád, Áiséar.

2 Dan, José, Benjamín, Nephtalí, Gad, y Aser.

2 Dan, Joseph, Benjamin, Naphthali, Gad, Asser.

3 The sons of Judah: Er and Onan and Shelah; these three were his sons by Bathshua, the Canaanite woman. And Er, Judah's oldest son, did evil in the eyes of the Lord; and he put him to death.

3 Fils de Juda: Er, Onan, Schéla; ces trois lui naquirent de la fille de Schua, la Cananéenne. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir.

3 Clann mhac Iúdá: Éar, Ónán, Séalá. Rug Bat Seúa an Canánach mná iadsan dó. Chuir Éar céadghin Iúdá fearg ar an Tiarna agus mharaigh an Tiarna é.

3 Los hijos de Judá: Er, Onán, y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Sua, Cananea. Y Er, primogénito de Judá, fué malo delante de Jehová; y matólo.

3 Die Kinder Juda's sind: Ger, Onan, Sela. Die drei wurden ihm geboren von der Kanaanitin, der Tochter Suas. Ger aber, der erste Sohn Juda's, war böse vor dem HERRN; darum tötete er ihn.

4 And Tamar, his daughter-in-law, had Perez and Zerah by him. All the sons of Judah were five.

4 Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Pérets et Zérach. Total des fils de Juda: cinq.

4 Rug bean a mhic Támár, Bearna agus Zearach dó. Bhí cúigear mac ar fad ag Iúdá.

4 Y Thamar su nuera le parió á Phares y á Zara. Todos los hijos de Judá fueron cinco.

4 Thamar aber, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serah, daß aller Kinder Juda's waren fünf.

5 The sons of Perez: Hezron and Hamul.

5 Fils de Pérets: Hetsron et Hamul.

5 Clann mhac Bhearnan: Heazrón agus Hámúl.

5 Los hijos de Phares: Hesrón y Hamul.

5 Die Kinder des Perez sind: Hezron und Hamul.

6 And the sons of Zerah: Zimri and Ethan and Heman and Calcol and Dara; five of them.

6 Fils de Zérach: Zimri, Éthan, Héman, Calcol et Dara. En tout: cinq. -

6 Clann mhac Zearach: Zimrí, Éatán, Héamán, Calcol, Dára; cúigear ar fad.

6 Y los hijos de Zara: Zimri, Ethán, Hemán, y Calcol, y Darda; en todos cinco.

6 Die Kinder aber Serahs sind: Simri, Ethan, Heman, Chalkol, Dara. Diese alle sind fünf.

7 And the sons of Carmi: Achan, the troubler of Israel, who did wrong about the cursed thing.

7 Fils de Carmi: Acar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. -

7 Clann mhac Cairmí: Ácár, a thug tubaiste sa mhullach ar Iosrael de bharr an bang a aithisiú.

7 Hijo de Chârmi fué Achâr, el que alborotó á Israel, porque prevaricó en el anatema.

7 Die Kinder Charmis sind Achan, welcher Israel betrübte, da er sich am Verbannten vergriff.

8 And the son of Ethan: Azariah.

8 Fils d'Éthan: Azaria.

8 Clann Éatán: Azairiá.

8 Azaría fué hijo de Ethán.

8 Die Kinder Ethans sind: Asarja.

9 And the sons of Hezron, the offspring of his body: Jerahmeel and Ram and Chelubai.

9 Fils qui naquirent à Hetsron: Jerachmeel, Ram et Kelubaï.

9 Clann mhac Heazrón: saolaíodh dó: Iarachmael, Rám, Calúbaí.

9 Los hijos que nacieron á Hesrón: Jerameel, Ram, y Chêlubai.

9 Die Kinder aber Hezrons, die ihm geboren, sind: Jerahmeel, Ram, Chalubai.

10 And Ram was the father of Amminadab; and Amminadab was the father of Nahshon, chief of the children of Judah;

10 Ram engendra Amminadab. Amminadab engendra Nachschon, prince des fils de Juda.

10 Ghin Rám Amaíneádáb, athair Nachsón, taoiseach chlann Iúdá.

10 Y Ram engendró á Aminadab; y Aminadab engendró á Nahasón, príncipe de los hijos de Judá;

10 Ram aber zeugte Amminadab. Amminadab zeugte Nahesson, den Fürsten der Kinder Juda.

11 And Nahshon was the father of Salma, and Salma was the father of Boaz,

11 Nachschon engendra Salma. Salma engendra Boaz.

11 Ghin Nachsón Salmá, ghin Salmá Boaz.

11 Y Nahasón engendró á Salma, y Salma engendró á Booz;

11 Nahesson zeugte Salma. Salma zeugte Boas.

12 And Boaz was the father of Obed, and Obed was the father of Jesse,

12 Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaï.

12 Ghin Boaz Obaed, ghin Obaed Ieise.

12 Y Booz engendró á Obed, y Obed engendró á Isaí;

12 Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai.

13 And Jesse was the father of Eliab, his oldest son, and Abinadab, the second, and Shimea, the third,

13 Isaï engendra Éliab, son premier-né, Abinadab le second, Schimea le troisième,

13 Ghin Ieise Eilíáb, a chéadghin, Aibíonádáb a dhara mac, Simeá a thríú mac,

13 E Isaí engendró á Eliab, su primogénito, y el segundo Abinadab, y Sima el tercero;

13 Isai zeugte seinen ersten Sohn Eliab; Abinadab, den zweiten; Simea, den dritten;

14 Nethanel, the fourth, Raddai, the fifth,

14 Nethaneel le quatrième, Raddaï le cinquième,

14 Natanael a cheathrú mac, Radaí a chúigiú mac,

14 El cuarto Nathanael, el quinto Radai;

14 Nathanel, den vierten; Raddai, den fünften;

15 Ozem, the sixth, David, the seventh;

15 Otsem le sixième, David le septième.

15 Ozam a shéú mac, Dáiví a sheachtú mac.

15 El sexto Osem, el séptimo David:

15 Ozem, den sechsten; David, den siebenten.

16 And their sisters were Zeruiah and Abigail. And Zeruiah had three sons: Abishai and Joab and Asahel.

16 Leurs soeurs étaient: Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja: Abischaï, Joab et Asaël, trois.

16 Ba iad a ndeirfiúracha Zarúá agus Aibiogáil. Ba iad clann mhac Zarúá: Aibísí, Ióáb, Asáhael, triúr.

16 De los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron tres: Abisai, Joab, y Asael.

16 Und ihre Schwestern waren: Zeruja und Abigail. Die Kinder Zerujas sind Abisai, Joab, Asahael, die drei.

17 And Abigail was the mother of Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.

17 Abigaïl enfanta Amasa; le père d'Amasa fut Jéther, l'Ismaélite.

17 Rug Aibiogáil Amásá; Ieitir an tÍsmeáélach athair Amásá.

17 Abigail engendró á Amasa, cuyo padre fué Jether Ismaelita.

17 Abigail aber gebar Amasa. Der Vater aber Amasas war Jether, ein Ismaeliter.

18 And Caleb, the son of Hezron, had children by Azubah his wife, the daughter of Jerioth; and these were her sons: Jesher and Shobab and Ardon.

18 Caleb, fils de Hetsron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Jerioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba: Jéscher, Schobab et Ardon.

18 Ghin Cálaeb mac Heazrón Azúbá, Íseá agus Iríót. Clann mhac [Azúbá]: Iéisir, Seobáb, Ardón.

18 Caleb hijo de Hesrón engendró á Jerioth de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Jeser, Sobad, y Ardón.

18 Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte mit Asuba, seiner Frau, und mit Jerigoth; und dies sind derselben Kinder: Jeser, Sobab und Ardon.

19 And after the death of Azubah, Caleb took as his wife Ephrath, who was the mother of Hur.

19 Azuba mourut; et Caleb prit Éphrath, qui lui enfanta Hur.

19 Nuair a d'éag Azúbá, phós Cálaeb Eafrát a rug mac dó, Húr.

19 Y muerta Azuba, tomó Caleb por mujer á Ephrata, la cual le parió á Hur.

19 Da aber Asuba starb, nahm Kaleb Ephrath; die gebar ihm Hur.

20 And Hur was the father of Uri; and Uri was the father of Bezalel.

20 Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsaleel. -

20 Ghin Húr Úirí agus ghin Úirí Bazalael.

20 Y Hur engendró á Uri, y Uri engendró á Bezaleel.

20 Hur zeugte Uri. Uri zeugte Bezaleel.

21 And after that, Hezron had connection with the daughter of Machir, the father of Gilead, whom he took as his wife when he was sixty years old; and she had Segub by him.

21 Ensuite, Hetsron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait soixante ans lorsqu'il la prit; elle lui enfanta Segub.

21 Ansin phós Heazrón iníon Mhácaír, athair Ghileád; bhí sé trí fichid bliain nuair a phós sé í, agus ghin sí Sagúb.

21 Después entró Hesrón á la hija de Machîr padre de Galaad, la cual tomó siendo él de sesenta años, y ella le parió á Segub.

21 Darnach kam Hezron zu der Tochter Machirs, des Vaters Gileads, und er nahm sie, da er sechzig Jahre alt war; und sie gebar ihm Segub.

22 And Segub was the father of Jair, who had twenty-three towns in the land of Gilead.

22 Segub engendra Jaïr, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Galaad.

22 Ghin Sagúb Iáír a bhí i gceannas ar thrí chathair agus fiche i ndúiche Ghileád.

22 Y Segub engendró á Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galaad.

22 Segub aber zeugte Jair; der hatte dreiundzwanzig Städte im Lande Gilead.

23 And Geshur and Aram took the tent-towns of Jair from them, with Kenath and the small places round it, even sixty towns. All these were the sons of Machir, the father of Gilead.

23 Les Gueschuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kenath et les villes de son ressort, soixante villes. Tous ceux-là étaient fils de Makir, père de Galaad.

23 Ghabh Gisiúr agus Arám, Havat Iáír, Canát agus a shráidbhailte, trí fichid baile uathu. [Bhain seo uile le] Mácaír athair Ghileád.

23 Y Gesur y Aram tomaron las ciudades de Jair de ellos, y á Cenath con sus aldeas, sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de Machîr padre de Galaad.

23 Aber die Gessuriter und Syrer nahmen ihnen die Flecken Jairs, dazu Kenath mit seinen Ortschaften, sechzig Städte. Diese alle sind Kinder Machirs, des Vaters Gileads.

24 And after the death of Hezron, Caleb had connection with Ephrath, his father Hezron's wife, and she gave birth to his son Asshur, the father of Tekoa.

24 Après la mort de Hetsron à Caleb Éphratha, Abija, femme de Hetsron, lui enfanta Aschchur, père de Tekoa.

24 Tar éis bháis Heazrón phós Cálaeb Eafratá, bean Heazrón a athair, agus rug sí dó Aischiúr athair Theacóá.

24 Y muerto Hesrón en Caleb de Ephrata, Abia mujer de Hesrón le parió á Ashur padre de Tecoa.

24 Nach dem Tode Hezrons in Kaleb Ephratha gebar Hezrons Weib Abia ihm Ashur, den Vater Thekoas.

25 And the sons of Jerahmeel, the oldest son of Hezron, were Ram, the oldest, and Bunah and Oren and Ozem and Ahijah.

25 Les fils de Jerachmeel, premier-né de Hetsron, furent: Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Achija.

25 Bhí clann mhac ag Iarachmael an mac ba shine ag Heasrón: Rám a chéadghin, Búná, Oirin, Oizim, Aichía.

25 Y los hijos de Jerameel primogénito de Hesrón fueron Ram su primogénito, Buna, Orem, Osem, y Achîa.

25 Jerahmeel, der erste Sohn Hezrons, hatte Kinder: den ersten, Ram, Buna, Oren und Ozem und Ahia.

26 And Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah: she was the mother of Onam.

26 Jerachmeel eut une autre femme, nommée Athara, qui fut mère d'Onam. -

26 Bhí bean eile, Atárá, ag Iarachmael. Ise máthair Ónám.

26 Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fué madre de Onam.

26 Und Jerahmeel hatte noch ein anderes Weib, die hieß Atara; die ist die Mutter Onams.

27 And the sons of Ram, the oldest son of Jerahmeel, were Maaz and Jamin and Eker.

27 Les fils de Ram, premier-né de Jerachmeel, furent: Maats, Jamin et Éker. -

27 Clann mhac Rám céadghin Iarachmael: Máz, Iáimín, Éicir.

27 Y los hijos de Ram primogénito de Jerameel fueron Maas, Jamín, y Acar.

27 Die Kinder aber Rams, des ersten Sohnes Jerahmeels, sind: Maaz, Jamin und Eker.

28 And the sons of Onam were Shammai and Jada; and the sons of Shammai: Nadab and Abishur.

28 Les fils d'Onam furent: Schammaï et Jada. Fils de Schammaï: Nadab et Abischur.

28 Clann mhac Ónám: Seamaí, Iádá. Clann mhac Sheamaí: Nádáb, Aibísiúr.

28 Y los hijos de Onam fueron Sammai, y Jada. Los hijos de Sammai: Nadab, y Abisur.

28 Aber Onam hatte Kinder: Sammai und Jada. Die Kinder aber Sammais sind: Nadab und Abisur.

29 And the name of Abishur's wife was Abihail; and she had Ahban and Molid by him.

29 Le nom de la femme d'Abischur était Abichaïl, et elle lui enfanta Achban et Molid.

29 Aibícháil ab ainm do bhean Aibísiúr. Rug sí dó Achbán agus Móilíd.

29 Y el nombre de la mujer de Abisur fué Abihail, la cual le parió á Abán, y á Molib.

29 Das Weib aber Abisurs hieß Abihail, die gebar Achban und Molid.

30 And the sons of Nadab: Seled and Appaim; but Seled came to his end without sons.

30 Fils de Nadab: Séled et Appaïm. Séled mourut sans fils.

30 Clann mhac Nádáb: Sailid, Apáím. D'éag Sailid gan oidhre.

30 Y los hijos de Nadab: Seled y Aphaim. Y Seled murió sin hijos.

30 Die Kinder aber Nadabs sind: Seled und Appaim; und Seled starb ohne Kinder.

31 And the sons of Appaim: Ishi. And the sons of Ishi: Sheshan. And the sons of Sheshan: Ahlai.

31 Fils d'Appaïm: Jischeï. Fils de Jischeï: Schéschan. Fils de Schéschan: Achlaï. -

31 Clann mhac Apáím: Ísí. Clann mhac Ísí: Séiseán. Clann mhac Shéiseán: Achlaí.

31 E Isi fué hijo fué hijo de Aphaim; y Sesam, hijo de Isi; é hijo de Sesam, Alai.

31 Die Kinder Appaims sind: Jesai. Die Kinder Jesais sind: Sesan. Die Kinder Sesans sind: Ahelai.

32 And the sons of Jada, the brother of Shammai: Jether and Jonathan; and Jether came to his end without sons.

32 Fils de Jada, frère de Schammaï: Jéther et Jonathan. Jéther mourut sans fils.

32 Clann mhac Iádá, deartháir Sheamaí: Ieitir, Iónátán. D'éag Ieitir gan oidhre.

32 Los hijos de Jada hermano de Simmai: Jether y Jonathán. Y murió Jether sin hijos.

32 Die Kinder aber Jadas, des Bruders Sammais, sind: Jether und Jonathan; Jether aber starb ohne Kinder.

33 And the sons of Jonathan: Peleth and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

33 Fils de Jonathan: Péleth et Zara. -Ce sont là les fils de Jerachmeel. -

33 Clann mhac Iónátán: Peilit agus Zázá. Ba iadsan clann mhac Iarachmael.

33 Y los hijos de Jonathán: Peleth, y Zaza. Estos fueron los hijos de Jerameel.

33 Die Kinder aber Jonathans sind: Peleth und Sasa. Das sind die Kinder Jerahmeels.

34 Now Sheshan had no sons, but only daughters. And Sheshan had an Egyptian servant, whose name was Jarha.

34 Schéschan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Schéschan avait un esclave égyptien nommé Jarcha.

34 Ní raibh aon chlann mhac ag Séiseán ach iníonacha. Bhí daor Éigipteach aige darbh ainm Iarchá.

34 Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas.

34 Sesan aber hatte nicht Söhne, sondern Töchter. Und Sesan hatte einen ägyptischen Knecht, der hieß Jarha.

35 And Sheshan gave his daughter to Jarha, his servant, as a wife; and she had Attai by him.

35 Et Schéschan donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta Attaï.

35 Thug Séiseán a iníon mar bhean do Iarchá a dhaor. Rug sí Ataí dó.

35 Y tuvo Sesán un siervo Egipcio, llamado Jarha, al cual dió Sesán por mujer á su hija; y ella le parió á Athai.

35 Und Sesan gab Jarha, seinem Knecht seine Tochter zum Weibe; die gebar ihm Atthai.

36 And Attai was the father of Nathan, and Nathan was the father of Zabad,

36 Attaï engendra Nathan; Nathan engendra Zabad;

36 Ghin Ataí Nátán. Ghin Nátán Zábád.

36 Y Athai engendró á Nathán, y Nathán engendró á Zabad:

36 Atthai zeugte Nathan. Nathan zeugte Sabad.

37 And Zabad was the father of Ephlal, and Ephlal was the father of Obed,

37 Zabad engendra Ephlal; Ephlal engendra Obed;

37 Ghin Zábád Eaflál; ghin Eaflál Obaed.

37 Y Zabad engendró á Ephlal, y Ephlal engendró á Obed;

37 Sabad zeugte Ephlal. Ephlal zeugte Obed.

38 And Obed was the father of Jehu, and Jehu was the father of Azariah,

38 Obed engendra Jéhu; Jéhu engendra Azaria;

38 Ghin Obaed Iéahú. Ghin Iéahú Azairiá.

38 Y Obed engendró á Jehú, y Jehú engendró á Azarías;

38 Obed zeugte Jehu. Jehu zeugte Asarja.

39 And Azariah was the father of Helez, and Helez was the father of Eleasah,

39 Azaria engendra Halets; Halets engendra Élasa;

39 Ghin Azairiá Heiliz. Ghin Heiliz Eileasá.

39 Y Azarías engendró á Heles, Heles engedró á Elasa;

39 Asarja zeugte Helez. Helez zeugte Eleasa.

40 And Eleasah was the father of Sismai, and Sismai was the father of Shallum,

40 Élasa engendra Sismaï; Sismaï engendra Schallum;

40 Ghin Eileásá Sasmái. Ghin Sasmái Sealúm.

40 Elasa engendró á Sismai, y Sismai engendró á Sallum;

40 Eleasa zeugte Sisemai. Sisemai zeugte Sallum.

41 And Shallum was the father of Jekamiah, and Jekamiah was the father of Elishama.

41 Schallum engendra Jekamja; Jekamja engendra Élischama.

41 Ghin Sealúm Iacaemiá. Ghin Iacaemiá Eliseámá.

41 Y Sallum engendró á Jecamía, y Jecamía engendró á Elisama.

41 Sallum zeugte Jekamja. Jekamja zeugte Elisama.

42 And the sons of Caleb, the brother of Jerahmeel, were Mareshah, his oldest son, who was the father of Ziph and Hebron.

42 Fils de Caleb, frère de Jerachmeel: Méscha, son premier-né, qui fut père de Ziph, et les fils de Maréscha, père d'Hébron.

42 Clann mhac Chálaeb deartháir Iarachmael: Máiréiseá a chéadghin, athair Zíf. Clann mhac Mháiréiseá: Heabrón.

42 Los hijos de Caleb hermano de Jerameel fueron Mesa su primogénito, que fué el padre de Ziph; y los hijos de Maresa padre de Hebrón.

42 Die Kinder Kalebs, des Bruder Jerahmeels, sind: Mesa, sein erster Sohn, der ist der Vater Siphs, und die Kinder Maresas, des Vaters Hebrons.

43 And the sons of Hebron: Korah and Tappuah and Rekem and Shema.

43 Fils d'Hébron: Koré, Thappuach, Rékem et Schéma.

43 Clann mhac Heabrón: Córach, Tapuach, Reicim, Seáma.

43 Y los hijos de Hebrón: Core, y Thaphua, y Recem, y Sema.

43 Die Kinder aber Hebrons sind: Korah, Tappuah, Rekem und Sama.

44 And Shema was the father of Raham, the father of Jorkeam, and Rekem was the father of Shammai.

44 Schéma engendra Racham, père de Jorkeam. Rékem engendra Schammaï.

44 Ghin Seáma Racham, athair Iorcám. Ghin Reicim Seamái.

44 Y Sema engendró á Raham, padre de Jorcaam; y Recem engendró á Sammai.

44 Sama aber zeugte Raham, den Vater Jorkeams. Rekem zeugte Sammai.

45 And the son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth-zur.

45 Fils de Schammaï: Maon; et Maon, père de Beth Tsur.

45 Ba é Máón mac Sheamái. Ghin Máón Béit Zúr.

45 Maón fué hijo de Sammai, y Maón padre de Beth-zur.

45 Der Sohn aber Sammais hieß Maon, und Maon war der Vater Beth-Zurs.

46 And Ephah, Caleb's servant-wife, had Haran and Moza and Gazez; and Haran was the father of Gazez.

46 Épha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez.

46 Rug Éafá, leannan Chálaeb, Hárán, Mózá, Gázaez. Ghin Hárán Gázaez.

46 Y Epha, concubina de Caleb, le parió á Harán, y á Mosa, y á Gazez. Y Harán engendró á Gazez.

46 Epha aber, das Kebsweib Kalebs, gebar Haran, Moza und Gases. Haran aber zeugte Gases.

47 And the sons of Jahdai: Regem and Jotham and Geshan and Pelet and Ephah and Shaaph.

47 Fils de Jahdaï: Réguem, Jotham, Guéschan, Péleth, Épha et Schaaph.

47 Clann mhac Iádái: Reigim, Iótám, Géiseán, Peilit, Éafá, Seáf.

47 Y los hijos de Joddai: Regem, Jotham, Gesán, Pelet, Epho, y Saaph.

47 Die Kinder aber Jahdais sind: Regem, Jotham, Gesan, Pelet, Epha und Saaph.

48 Maacah, Caleb's servant-wife, was the mother of Sheber and Tirhanah,

48 Maaca, concubine de Caleb, enfanta Schéber et Tirchana.

48 Rug Mácá, leannán Chálaeb, Seibir agus Tircheaná.

48 Maachâ, concubina de Caleb, le parió á Sebet, y á Thirana.

48 Aber Maacha, das Kebsweib Kalebs, gebar Seber und Thirhena

49 And Shaaph, the father of Madmannah, Sheva, the father of Machbena and the father of Gibea; and Caleb's daughter was Achsah. These were the sons of Caleb.

49 Elle enfanta encore Schaaph, père de Madmanna, et Scheva, père de Macbéna et père de Guibea. La fille de Caleb était Acsa.

49 Rug sí freisin Seáf athair Mhadmanná, agus Seavá, athair Mhacbaená agus athair Ghibeá;

49 Y también le parió á Saaph padre de Madmannah, y á Seva padre de Macbena, y padre de Ghiba. Y Achsa fué hija de Caleb.

49 und gebar auch Saaph, den Vater Madmannas, und Sewa, den Vater Machbenas und den Vater Gibeas. Aber Achsa war Kalebs Tochter.

50 The sons of Hur, the oldest son of Ephrathah; Shobal, the father of Kiriath-jearim,

50 Ceux-ci furent fils de Caleb: Schobal, fils de Hur, premier-né d'Éphrata, et père de Kirjath Jearim;

50 Acsá iníon Chálaeb. Iadsan clann mhac Chálaeb. Clann mhac Húr, céadghin Eafrátá: Seobál athair Chiriat Iáraím,

50 Estos fueron los hijos de Caleb, hijo de Hur, primogénito de Ephrata: Sobal, padre de Chîriath-jearim;

50 Dies waren die Kinder Kalebs: die Söhne Hurs, des ersten Sohn's von der Ephratha: Sobal, der Vater Kirjath-Jearims;

51 Salma, the father of Beth-lehem, Hareph, the father of Beth-gader.

51 Salma, père de Bethléhem; Hareph, père de Beth Gader.

51 Salmá athair Bhéitlihim, Háraef, athair Bhéit Gádaer.

51 Salma, padre de Beth-lehem; Hareph, padre de Beth-gader.

51 Salma, der Vater Bethlehems; Hareph, der Vater Bethgaders.

52 And Shobal, the father of Kiriath-jearim, had sons: Haroeh, half of the Manahathites.

52 Les fils de Schobal, père de Kirjath Jearim, furent: Haroé, Hatsi Hammenuhoth.

52 Bhí clann mhac eile ar Sheobál athair Chiriat Iáraím: Haroe, leath Mhanuchót,

52 Y los hijos de Sobal padre de Chîriath-jearim fueron Haroeh, la mitad de los Manahethitas.

52 Und Sobal, der Vater Kirjath-Jearims, hatte Söhne: Haroe und die Hälfte der Manahthiter.

53 And the families of Kiriath-jearim: the Ithrites and the Puthites and the Shumathites and the Mishraites; from them came the Zorathites and the Eshtaolites.

53 Les familles de Kirjath Jearim furent: les Jéthriens, les Puthiens, les Schumathiens et les Mischraïens; de ces familles sont sortis les Tsoreathiens et les Eschthaoliens.

53 agus finí Chiriat Iáraím: Itrígh, Púitigh, Siumátaigh, agus Miosráigh. A sliochtsan na Zorátaigh agus na hEisteaólaigh.

53 Y las familias de Chîriath-jearim fueron los Ithreos, y los Phuteos, y los Samatheos, y los Misraiteos; de los cuales salieron los Soratitas, y los Estaolitas.

53 Die Freundschaften aber zu Kirjath-Jearim waren die Jethriter, Puthiter, Sumathiter und Misraiter. Von diesen sind ausgegangen die Zorathiter und Esthaoliter.

54 The sons of Salma: Beth-lehem and the Netophathites, Atroth-beth-Joab and half of the Manahathites, the Zorites.

54 Fils de Salma: Bethléhem et les Nethophatiens, Athroth Beth Joab, Hatsi Hammanachthi, les Tsoreïns;

54 Clann mhac Shalmá: Béitlihim, Natófátaigh, Atrót, Béit Ióáb, leath na Mánachatach, na Zoraigh,

54 Los hijos de Salma: Beth-lehem, y los Nethophatitas, los cuales son las coronas de la casa de Joab, y de la mitad de los Manahethitas, los Soraitas.

54 Die Kinder Salmas sind Bethlehem und die Netophathiter, Atharoth des Hauses Joabs und die Hälfte der Manahthiter, das sind die Zoraiter.

55 And the families of scribes who were living at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites, the offspring of Hammath, the father of the family of Rechab.

55 et les familles des scribes demeurant à Jaebets, les Thireathiens, les Schimeathiens et les Sucathiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de Récab.

55 clann na scríobhaithe a bhí ag cur fúthu i Iabaez, na Tiorátaigh, Simeátaigh, Súcátaigh. Sin iad na Ceinigh a tháinig ó Hamat; a sliochtsan teaghlach Réacáb.

55 Y las familias de los escribas, que moraban en Jabes, fueron los Thiratheos, Simatheos, Sucatheos; los cuales son los Cineos que vinieron de Hamath, padre de la casa de Rechâb.

55 Und die Freundschaften der Schreiber, die zu Jabez wohnten, sind die Thireathiter, Simeathiter, Suchathiter. Das sind die Kiniter, die da gekommen sind von Hammath, dem Vater des Hauses Rechabs.
1st Chronicles 3