Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
2nd Kings 25

1 Adam, Seth, Enosh;

1 Adam, Seth, Énosch,

1 Ádhamh, Séat, Eanóis.

1 Adam, Seth, Enos,

1 Adam, Seth, Enos,

2 Kenan, Mahalalel, Jared,

2 Kénan, Mahalaleel, Jéred,

2 Céanán, Mahalael, Iárad,

2 Cainán, Mahalaleel, Jared,

2 Kenan, Mahalaleel, Jared,

3 Enoch, Methuselah, Lamech;

3 Hénoc, Metuschélah, Lémec,

3 Eineoc, Matúsalach, Láimic,

3 Enoch, Mathusalem, Lamech,

3 Henoch, Methusalah, Lamech,

4 Noah, Shem, Ham, and Japheth.

4 Noé, Sem, Cham et Japhet.

4 Naoi, Séam, Hám, Iáfat.

4 Noé, Sem, Châm, y Japhet.

4 Noah, Sem, Ham, Japheth.

5 The sons of Japheth: Gomer and Magog and Madai and Javan and Tubal and Meshech and Tiras.

5 Fils de Japhet: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras. -

5 Clann Iáfat: Gómar, Mágóg, Mádai, Iáván, Tubál, Meisic, Tíoras.

5 Los hijos de Japhet: Gomer, Magog, Dadai, Javán, Tubal, Mesec, y Thiras.

5 Die Kinder Japheths sind diese: Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesech, Thiras.

6 And the sons of Gomer: Ashkenaz and Diphath and Togarmah.

6 Fils de Gomer: Aschkenaz, Diphat et Togarma. -

6 Clann Ghómar: Aisceanaz, Dífeat, Tógarmá.

6 Los hijos de Gomer: Askenaz, Riphath, y Thogorma.

6 Die Kinder aber Gomers sind: Askenas, Riphath, Thogarma.

7 And the sons of Javan: Elishah and Tarshish, Kittim and Rodanim.

7 Fils de Javan: Élischa, Tarsisa, Kittim et Rodanim.

7 Clann Iáván: Eilíseá, Tairsís, Citím, Dodánaím.

7 Los hijos de Javán: Elisa, Tharsis, Chîthim, y Dodanim.

7 Die Kinder Javans sind: Elisa, Tharsisa, die Chittiter, die Dodaniter.

8 The sons of Ham: Cush and Egypt, Put and Canaan.

8 Fils de Cham: Cusch, Mitsraïm, Puth et Canaan. -

8 Clann mhac Hám: Cúis, Miosráím, Pút, Canán.

8 Los hijos de Châm: Chûs, Misraim, Phuth, y Canaán.

8 Die Kinder Hams sind: Chus, Mizraim, Put, Kanaan.

9 And the sons of Cush: Seba and Havilah and Sabta and Raama and Sabteca. And the sons of Raamah: Sheba and Dedan.

9 Fils de Cusch: Saba, Havila, Sabta, Raema et Sabteca. -Fils de Raema: Séba et Dedan.

9 Clann mhac Chúis: Seabá, Havalá, Sabtá, Rámá, Sabtaca. Clann mhac Rámá: Seabá, Deadán.

9 Los hijos de Chûs: Seba, Havila, Sabtha, Raema, y Sabtechâ. Y los hijos de Raema: Seba y Dedán.

9 Die Kinder aber von Chus sind: Seba, Hevila, Sabtha, Ragma, Sabthecha. Die Kinder aber Ragmas sind: Saba und Dedan.

10 And Cush was the father of Nimrod: he was the first to be a great man in the earth.

10 Cusch engendra Nimrod; c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. -

10 Ghin Cúis Niomrod, an chéad fhear ar talamh a ndearnadh flaith de.

10 Chûs engendró á Nimrod: éste comenzó á ser poderoso en la tierra.

10 Chus aber zeugte Nimrod; der fing an, gewaltig zu sein auf Erden.

11 And Egypt was the father of the Ludim and the Anamim and the Lehabim and the Naphtuhim

11 Mitsraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lehabim, les Naphtuhim,

11 Ghin Miosráím muintir Lúd agus Anám agus Laháb agus Naftúch, agus

11 Misram engendró á Ludim, Ananim, Laabim, Nephtuim,

11 Mizraim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naphthuhiter,

12 And the Pathrusim and the Casluhim and the Caphtorim (from whom came the Philistines).

12 les Patrusim, les Casluhim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. -

12 Patrús, agus Caslúch, ónar shíolraigh na Filistínigh, agus Caftór.

12 Phetrusim y Casluim: de éstos salieron los Filisteos, y los Caphtoreos.

12 die Pathrusiter, die Kasluhiter, von welchen sind ausgegangen die Philister, und die Kaphthoriter.

13 And Canaan was the father of Zidon, his oldest son, and Heth,

13 Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth,

13 Ghin Canán Síodón a chéad mhac agus Héat,

13 Canaán engendró á Sidón, su primogénito;

13 Kanaan aber zeugte Sidon, seinen ersten Sohn und Heth,

14 And the Jebusite and the Amorite and the Girgashite,

14 et les Jébusiens, les Amoréens, les Guirgasiens,

14 agus na Iabúsaigh, na hAmóraigh, na Giorgáisigh,

14 Y al Hetheo, y al Jebuseo, y al Amorrheo, y al Gergeseo;

14 den Jebusiter, den Amoriter, den Girgasiter,

15 And the Hivite and the Arkite and the Sinite,

15 les Héviens, les Arkiens, les Siniens,

15 na Hivigh, na hArcaigh, na Suínigh,

15 Y al Heveo, y al Araceo, y al Sineo;

15 den Heviter, den Arkiter, den Siniter,

16 And the Arvadite and the Zemarite and the Hamathite.

16 les Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens.

16 na hArvádaigh, na Zamáraigh, na Hamátaigh.

16 Al Aradeo, y al Samareo, y al Hamatheo.

16 den Arvaditer, den Zemariter und den Hamathiter.

17 The sons of Shem: Elam and Asshur and Arpachshad and Lud and Aram and Uz and Hul and Gether and Meshech.

17 Fils de Sem: Élam, Assur, Arpacschad, Lud et Aram; Uts, Hul, Guéter et Méschec. -

17 Clann mhac Shéam: Éalám, Aisiúr, Arpaicsead, Lúd, Arám, Úz, Húl, Geitir, Meisic.

17 Los hijos de Sem: Elam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram, Hus, Hul, Gether, y Mesec.

17 Die Kinder Sems sind diese: Elam, Assur, Arphachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether und Mesech.

18 And Arpachshad was the father of Shelah, and Shelah was the father of Eber.

18 Arpacschad engendra Schélach; et Schélach engendra Héber.

18 Ghin Arpaicsead Seálach, agus ghin Seálach Éibir.

18 Arphaxad engendró á Sela, y Sela engendró á Heber.

18 Arphachsad aber zeugte Salah; Salah zeugte Eber.

19 And Eber had two sons: the name of the one was Peleg, because in his days a division was made of the earth; and his brother's name was Joktan.

19 Il naquit à Héber deux fils: le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan.

19 Rugadh beirt mhac do Éibir; tugadh Roinnt ar an gcéad duine mar gur lena linn a roinneadh an talamh, agus tugadh Ioctán ar a dheartháir.

19 Y á Heber nacieron dos hijos: el nombre del uno fué Peleg, por cuanto en sus días fué dividida la tierra; y el nombre de su hermano fué Joctán.

19 Eber aber wurden zwei Söhne geboren: der eine hieß Peleg, darum daß zu seiner Zeit das Land zerteilt ward, und sein Bruder hieß Joktan.

20 And Joktan was the father of Almodad and Sheleph and Hazarmaveth and Jerah

20 Jokthan engendra Almodad, Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach,

20 Ghin Ioctán Almódád, Seilif, Hazarmávat, Iárach,

20 Y Joctán engendró á Elmodad, Seleph, Asarmaveth, y Jera,

20 Joktan aber zeugte Almodad, Saleph, Hazarmaveth, Jarah,

21 And Hadoram and Uzal and Diklah

21 Hadoram, Uzal, Dikla,

21 Hadórám, Úzál, Dicleá,

21 A Adoram también, á Uzal, Dicla,

21 Hadoram, Usal, Dikla,

22 And Ebal and Abimael and Sheba

22 Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Jobab.

22 Éabál, Abmael, Seabá,

22 Hebal, Abimael, Seba,

22 Ebal, Abimael, Saba,

23 And Ophir and Havilah and Jobab. All these were the sons of Joktan.

23 Tous ceux-là furent fils de Jokthan.

23 Óifir, Havalá, Ióbáb; clann Ioctán iadsan go léir.

23 Ophir, Havila, y Jobab: todos hijos de Joctán.

23 Ophir, Hevila, und Jobab. Diese alle sind Kinder Joktans.

24 Shem, Arpachshad, Shelah,

24 Sem, Arpacschad, Schélach,

24 Séam, Arpaicsead, Seálach.

24 Sem, Arphaxad, Sela,

24 Sem, Arphachsad, Salah,

25 Eber, Peleg, Reu,

25 Héber, Péleg, Rehu,

25 Éibir, Roinnt, Reú.

25 Heber, Peleg, Reu,

25 Eber, Peleg, Regu,

26 Serug, Nahor, Terah,

26 Serug, Nachor, Térach,

26 Sarúg, Náchór, Tearach.

26 Serug, Nachôr, Thare,

26 Serug, Nahor, Tharah,

27 Abram (that is Abraham).

27 Abram, qui est Abraham.

27 Abrám is é sin Abrahám.

27 Y Abram, el cual es Abraham.

27 Abram, das ist Abraham.

28 The sons of Abraham: Isaac and Ishmael.

28 Fils d'Abraham: Isaac et Ismaël.

28 Clann mhac Abrahám: Íosác agus Ísmeáél.

28 Los hijos de Abraham: Isaac é Ismael.

28 Die Kinder aber Abrahams sind: Isaak und Ismael.

29 These are their generations: the oldest son of Ishmael, Nebaioth; then Kedar and Adbeel and Mibsam,

29 Voici leur postérité. Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam,

29 Seo iad a sliocht: Nabáiót céadghin Ísmeáél; ansin Céadár, agus Abdael, agus Miobsám,

29 Y estas son sus descendencias: el primogénito de Ismael, Nabajoth; después Cedar, Adbeel, Misam,

29 Dies ist ihr Geschlecht: der erste Sohn Ismaels, Nebajoth, Kedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mishma and Dumah, Massa, Hadad and Tema,

30 Mischma, Duma, Massa, Hadad, Téma,

30 agus Mismeá agus Dúmá agus Masá, agus Hadad, agus Taemá,

30 Misma, Duma, Maasa, Hadad, Thema, Jetur, Naphis, y Cedma. Estos son los hijos de Ismael.

30 Misma, Duma, Massa, Hadad, Thema,

31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.

31 Jethur, Naphisch et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël.

31 agus Iatúr agus Náifís agus Céadamá. Sin iad clann mhac Ísmeáél.

31 Y Cethura, concubina de Abraham, parió á Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac, y á Súa.

31 Jetur, Naphis, Kedma. Das sind die Kinder Ismaels.

32 And the sons of Keturah, Abraham's servant-wife: she was the mother of Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Ishbak and Shuah. And the sons of Jokshan: Sheba and Dedan.

32 Fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian, Jischbak et Schuach. -Fils de Jokschan: Séba et Dedan. -

32 Clann mhac Chatúrá, leannán Abrahám: rug sí clann mhac dó: Zimreán, Iocseán, Madán, Midián, Isbeác, Siúach. Clann mhac Iocseán: Seabá agus Dadán.

32 Los hijos de Jobsán: Seba y Dedán.

32 Die Kinder aber Keturas, des Kebsweibs Abraham: die gebar Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak, Suah. Aber die Kinder Joksans sind: Saba und Dedan.

33 And the sons of Midian: Ephah and Epher and Hanoch and Abida and Eldaah. All these were the sons of Keturah.

33 Fils de Madian: Épha, Épher, Hénoc, Abida et Eldaa. -Ce sont là tous les fils de Ketura.

33 Clann mhac Mhidián: Éafá, Éifir, Hanoch, Aibídeá, Ealdá. Clann Chatúra iadsan go léir.

33 Los hijos de Madián: Epha, Epher, Henoch, Abida, y Eldaa; todos estos fueron hijos de Cethura.

33 Und die Kinder Midians sind: Epha, Epher, Hanoch, Abida, Eldaa. Diese alle sind Kinder der Ketura.

34 And Abraham was the father of Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel.

34 Abraham engendra Isaac. Fils d'Isaac: Ésaü et Israël.

34 Ghin Abrahám Íosác. Clann mhac Íosác: Éasau agus Iosrael.

34 Y Abraham engendró á Isaac: y los hijos de Isaac fueron Esaú é Israel.

34 Abraham zeugte Isaak. Die Kinder aber Isaaks sind: Esau und Israel.

35 The sons of Esau: Eliphaz, Reuel and Jeush and Jalam and Korah.

35 Fils d'Ésaü: Éliphaz, Reuel, Jeusch, Jaelam et Koré. -

35 Clann mhac Éasau: Eilífeáz, Reúél, Ieúis, Ialám, Córach.

35 Los hijos de Esaú: Eliphas, Rehuel, Jeus, Jalam, y Cora.

35 Die Kinder Esaus sind: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam, Korah.

36 The sons of Eliphaz: Teman and Omar, Zephi and Gatam, Kenaz and Timna and Amalek.

36 Fils d'Éliphaz: Théman, Omar, Tsephi, Gaetham, Kenaz, Thimna et Amalek. -

36 Clann mhac Eilífeáz: Téamán, Ómár, Zeifí, Gatám, Canaz, Timneá, Amailéic.

36 Los hijos de Eliphas: Themán, Omar, Sephi, Hatham, Chênas, Timna, y Amalec.

36 Die Kinder Eliphas sind: Theman, Omar, Zephi, Gaetham, Kenas, Thimna, Amalek.

37 The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

37 Fils de Reuel: Nahath, Zérach, Schamma et Mizza.

37 Clann mhac Reúél: Nachat, Zearach, Seamá, Mizeá.

37 Los hijos de Rehuel: Nahath, Zera, Samma, y Mizza.

37 Die Kinder Reguels sind: Nahath, Serah, Samma und Missa.

38 And the sons of Seir: Lotan and Shobal and Zibeon and Anah and Dishon and Ezer and Dishan.

38 Fils de Séir: Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana, Dischon, Etser et Dischan. -

38 Clann mhac Shaeír: Lótán, Seobál, Zibeon, Aná, Diseon, Éizir, Diseán.

38 Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser, y Disán.

38 Die Kinder Seirs sind: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer, Disan.

39 And the sons of Lotan: Hori and Homam; and Timna was Lotan's sister.

39 Fils de Lothan: Hori et Homam. Soeur de Lothan: Thimna. -

39 Clann mhac Lótán: Hoirí agus Homám. Ba í Timneá deirfiúr Lótán.

39 Los hijos de Lotán: Hori, y Homam: y Timna fué hermana de Lotán.

39 Die Kinder Lotans sind: Hori, Homam; und Thimna war eine Schwester Lotans.

40 The sons of Shobal: Alian and Manahath and Ebal, Shephi and Onam. And the sons of Zibeon: Aiah and Anah.

40 Fils de Schobal: Aljan, Manahath, Ébal, Schephi et Onam. -Fils de Tsibeon: Ajja et Ana. -

40 Seo iad clann mhac Sheobál: Alván, Mánachat, Éabál, Seifi, Ónám. Clann mhac Zibeon: Aiá agus Aná.

40 Los hijos de Sobal: Alian, Manahach, Ebal, Sephi y Oman. Los hijos de Sibehom: Aia, y Ana.

40 Die Kinder Sobals sind: Aljan, Manahath, Ebal, Sephi, Onam. Die Kinder Zibeons sind: Aja und Ana.

41 The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran and Eshban and Ithran and Cheran.

41 Fils d'Ana: Dischon. Fils de Dischon: Hamran, Eschban, Jithran et Keran. -

41 Clann Aná: Diseon. Clann mhac Dhiseon: Hamrán, Eisbeán, Itreán, Carán.

41 Disón fué hijo de Ana: y los hijos de Disón; Hamrán, Hesbán, Ithran y Chêrán.

41 Die Kinder Anas: Dison. Die Kinder Disons sind: Hamran, Esban, Jethran, Cheran.

42 The sons of Ezer: Bilhan and Zaavan, Jaakan. The sons of Dishan: Uz and Aran.

42 Fils d'Etser: Bilhan, Zaavan et Jaakan. -Fils de Dischan: Uts et Aran. -

42 Clann mhac Éizir: Bileán, Záván, Ácan. Clann mhac Dhiseán: Úz agus Arán.

42 Los hijos de Eser: Bilham, Zaaván, y Jaacán. Los hijos de Disán: Hus y Arán.

42 Die Kinder Ezers sind: Bilhan, Saawan, Jaakan. Die Kinder Disans sind: Uz und Aran.

43 Now these are the kings who were ruling in the land of Edom, before there was any king over Israel: Bela, the son of Beor; his town was named Dinhabah.

43 Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. -Béla, fils de Beor; et le nom de sa ville était Dinhaba. -

43 Seo iad na ríthe a bhí i réim i dtír Eadóm sular tháinig aon rí Iosraelach i réim: Beala mac Bheór, agus Dineábá a ba ainm dá chathair.

43 Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel Belah, hijo de Beor; y el nombre de su ciudad fué Dinaba.

43 Die sind die Könige die regiert haben im Lande Edom, ehe denn ein König regierte unter den Kindern Israel; Bela, der Sohn Beors; und seine Stadt hieß Dinhaba.

44 At his death, Jobab, the son of Zerah of Bozrah, became king in his place.

44 Béla mourut; et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régnât à sa place. -

44 D'éag Beala agus tháinig Ióbáb mac Zearach ó Bhozrá i réim ina dhiaidh.

44 Y muerto Belah, reinó en su lugar Jobab, hijo de Zera, de Bosra.

44 Und da Bela starb, ward König an seiner Statt Jobab, der Sohn Serahs von Bozra.

45 At the death of Jobab, Husham, from the land of the Temanites, became king in his place.

45 Jobab mourut; et Huscham, du pays des Thémanites, régna à sa place. -

45 D éag Ióbáb agus tháinig Húiseám ó thír na dTéamánach i réim ina dhiaidh.

45 Y muerto Jobab reinó en su lugar Husam, de la tierra de los Themanos.

45 Und da Jobab starb, ward König an seiner Statt Husam aus der Themaniter Lande.

46 And at the death of Husham, Hadad, the son of Bedad, who overcame Midian in the field of Moab, became king; his town was named Avith.

46 Huscham mourut; et Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avith. -

46 D'éag Húiseám; agus Hadad mac Bheadad, an té a chloígh Midián i gcríoch Mhóáb, tháinig sé i réim ina dhiaidh. Aivít a ba ainm dá chathair.

46 Muerto Husam, reinó en su lugar Adad, hijo de Bedad, el cual hirió á Madián en la campaña de Moab: y el nombre de su ciudad fué Avith.

46 Da Husam starb, ward König an seiner Statt Hadad, der Sohn Bedads der die Midianiter schlug in der Moabiter Feld; und seine Stadt hieß Awith.

47 And at the death of Hadad, Samlah of Masrekah became king in his place.

47 Hadad mourut; et Samla, de Masréka, régna à sa place. -

47 D'éag Hadad agus tháinig Samlá ó Mhasraeca i réim ina dhiaidh.

47 Muerto Adad, reinó en su lugar Samla, de Masreca.

47 Da Hadad starb, ward König an seiner Statt Samla von Masrek.

48 And at the death of Samlah, Shaul of Rehoboth by the river became king in his place,

48 Samla mourut; et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. -

48 D'éag Samlá agus tháinig Seáúl ó Rachóbót ar an Eofrataes ina dhiaidh.

48 Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, que está junto al río.

48 Da Samla starb, ward König an seiner Statt Saul von Rehoboth am Strom.

49 And at the death of Shaul, Baal-hanan, the son of Achbor, became king in his place.

49 Saül mourut; et Baal Hanan, fils d'Acbor, régna à sa place. -

49 D'éag Seáúl agus tháinig Bálchánán mac Acbór i réim ina dhiaidh.

49 Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-hanán, hijo de Achbor.

49 Da Saul starb, ward König an seiner Statt Baal-Hanan, der Sohn Achbors.

50 And at the death of Baal-hanan, Hadad became king in his place; his town was named Pai, and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Me-zahab.

50 Baal Hanan mourut; et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahi; et le nom de sa femme Mehéthabeel, fille de Mathred, fille de Mézahab. -

50 D'éag Bálchánán agus tháinig Hadad i réim ina dhiaidh. Páí ab ainm dá chathair. Mihéataibil iníon Mhatraed iníon Mhé Záháb ab ainm dá bhean.

50 Y muerto Baal-hanán, reinó en su lugar Adad, el nombre de cuya ciudad fué Pai; y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, y ésta de Mezaab.

50 Da Baal-Hanan starb, ward König an seiner Statt Hadad, und seine Stadt hieß Pagi; und sein Weib hieß Mehetabeel, eine Tochter Matreds, die Mesahabs Tochter war.

51 And Hadad came to his end. Now the chiefs of Edom were: the chief of Timna, the chief of Aliah, the chief of Jetheth,

51 Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent: le chef Thimna, le chef Alja, le chef Jetheth,

51 D'éag Hadad; ansin ba iad taoisigh Eadóm: an taoiseach Timneá, an taoiseach Alvá, an taoiseach Iataet,

51 Muerto Adad, sucedieron los duques en Edom: el duque Timna, el duque Alia, el duque Jetheth,

51 Da aber Hadad starb, wurden Fürsten zu Edom: Fürst Thimna, Fürst Alwa, Fürst Jetheth,

52 The chief of Oholibamah, the chief of Elah, the chief of Pinon,

52 le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon,

52 an taoiseach Oholabámá, an taoiseach Éalá, an taoiseach Píonón,

52 El duque Oholibama, el duque Ela, el duque Phinón,

52 Fürst Oholibama, Fürst Ela, Fürst Pinon,

53 The chief of Kenaz, the chief of Teman, the chief of Mibzar,

53 le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mibtsar,

53 an taoiseach Canaz, an taoiseach Téamán, an taoiseach Mibzeár,

53 El duque Chênaz, el duque Themán, el duque Mibzar,

53 Fürst Kenas, Fürst Theman, Fürst Mizbar,

54 The chief of Magdiel, the chief of Iram. These are the chiefs of Edom.

54 le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont là des chefs d'Édom.

54 an taoiseach Maigdíél, an taoiseach Iórám. Sin iad taoisigh Eadóm.

54 El duque Magdiel, el duque Iram. Estos fueron los duques de Edom.

54 Fürst Magdiel, Fürst Iram. Das sind die Fürsten zu Edom.
1st Chronicles 2