Return to Index

English Only

French Only

ENGLISH_FRENCH

Spanish Only

ENGLISH_SPANISH

German Only
ENGLISH_GERMAN
1st Kings 3

1 Now Solomon was king over all Israel.

1 Le roi Salomon était roi sur tout Israël.

1 Bhí Solamh ina rí ar Iosrael go léir agus

1 Fué pues el rey Salomón rey sobre todo Israel.

1 Also war Salomo König über ganz Israel.

2 And these were his chief men: Azariah, the son of Zadok, was the priest;

2 Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Tsadok,

2 b'iad seo a oifigigh: Azairiá mac Zádóc an sagart;

2 Y estos fueron los príncipes que tuvo: Azarías hijo de Sadoc, sacerdote;

2 Und dies waren seine Fürsten: Asarja, der Sohn Zadoks, des Priesters,

3 Elihoreph and Ahijah, the sons of Shisha, were scribes; Jehoshaphat, the son of Ahilud, was the recorder;

3 Elihoreph et Achija, fils de Schischa, étaient secrétaires; Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste;

3 Eilíochoraf agus Aichíá, clann Shíseá, na rúnaithe; Iahóiseáfát mac Aichíliúd an t‑annálaí.

3 Elioreph y Ahía, hijos de Sisa, escribas; Josaphat hijo de Ahilud, canciller;

3 Elihoreph und Ahija, die Söhne Sisas, waren Schreiber. Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler.

4 Benaiah, the son of Jehoiada, was head of the army; Zadok and Abiathar were priests;

4 Benaja, fils de Jehojada, commandait l'armée; Tsadok et Abiathar étaient sacrificateurs;

4 [Banáiá mac Iahóideá ceannasaí an airm; Zádóc agus Aibíátár, sagairt];

4 Benaía hijo de Joiada era sobre el ejército; y Sadoc y Abiathar eran los sacerdotes;

4 Benaja, der Sohn Jojadas, war Feldhauptmann. Zadok und Abjathar waren Priester.

5 Azariah, the son of Nathan, was over those in authority in the different divisions of the country; Zabud, the son of Nathan, was priest and the king's friend;

5 Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants; Zabud, fils de Nathan, était ministre d'état, favori du roi;

5 Azairiá mac Nátán ceann na bhfeidhmeannach; Zábúd mac Nátán sagart agus Cara an rí;

5 Azaría hijo de Nathán era sobre los gobernadores; Zabud hijo de Nathán era principal oficial, amigo del rey;

5 Asarja, der Sohn Nathans, war über die Amtleute. Sabud, der Sohn Nathans, war Priester, des Königs Freund.

6 Ahishar was controller of the king's house; Adoniram, the son of Abda, was overseer of the forced work.

6 Achischar était chef de la maison du roi; et Adoniram, fils d'Abda, était préposé sur les impôts.

6 Aichíseár i gceannas an pháláis; Adoiníreám mac Abdá i gceannas an tsaothair éigeantaigh.

6 Y Ahisar era mayordomo; y Adoniram hijo de Abda era sobre el tributo.

6 Ahisar war Hofmeister. Adoniram, der Sohn Abdas, war Rentmeister.

7 And Solomon put twelve overseers over all Israel, to be responsible for the stores needed for the king and those of his house; every man was responsible for one month in the year.

7 Salomon avait douze intendants sur tout Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'année.

7 Bhí dháréag reachtaire ag Solamh, d'Iosrael go léir, agus is iad a sholáthraigh bia don rí agus dá theaghlach; chaith gach duine díobh soláthar a dhéanamh do mhí sa bhliain.

7 Y tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y á su casa. Cada uno de ellos estaba obligado á abastecer por un mes en el año.

7 Und Salomo hatte zwölf Amtleute über ganz Israel, die den König und sein Haus versorgten. Ein jeder hatte des Jahres eine Monat lang zu versorgen;

8 And these are their names: ... the son of Hur in the hill country of Ephraim;

8 Voici leurs noms. Le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm.

8 Seo iad a n‑ainmneacha:... mac Húr in ardáin Eafráim;

8 Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Hur en el monte de Ephraim;

8 und hießen also: Der Sohn Hurs auf dem Gebirge Ephraim;

9 ... the son of Deker in Makaz and Shaalbim and Beth-shemesh and Elonbeth-hanan;

9 Le fils de Déker, à Makats, à Saalbim, à Beth Schémesch, à Élon et à Beth Hanan.

9 mac Dheicir i Mácaz, i Seálbaím, i mBéit Seimis, agus in Aiálón go Béit Hánán.

9 El hijo de Decar, en Maccas, y en Saalbim, y en Beth-semes, y en Elón, y en Beth-hanan;

9 der Sohn Dekers zu Makaz und zu Saalbim und zu Beth-Semes und zu Elon und Beth-Hanan;

10 ... the son of Hesed in Arubboth; Socoh and all the land of Hepher were under his control;

10 Le fils de Hésed, à Arubboth; il avait Soco et tout le pays de Hépher.

10 mac Heisid in Arubót; leis-sean a ghabh Sócó agus fearann Héifir go léir.

10 El hijo de Hesed, en Aruboth; éste tenía también á Sochô y toda la tierra de Ephet.

10 der Sohn Heseds zu Arubboth, und hatte dazu Socho und das ganze Land Hepher;

11 ... the son of Abinadab in all Naphath-dor; his wife was Taphath, the daughter of Solomon.

11 Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Thaphath, fille de Salomon, était sa femme.

11 mac Aibíonádáb, dúiche Dhór go léir; bhí Táfat iníon Sholaimh aige mar chéile.

11 El hijo de Abinadab, en todos los términos de Dor: éste tenía por mujer á Thaphat hija de Salomón;

11 der Sohn Abinadabs über die ganze Herrschaft zu Dor, und hatte Taphath, Salomos Tochter zum Weibe;

12 Baana, the son of Ahilud, in Taanach and Megiddo, and all Beth-shean which is by the side of Zarethan, under Jezreel, from Beth-shean to Abel-meholah, as far as the far side of Jokmeam;

12 Baana, fils d'Achilud, avait Thaanac et Meguiddo, et tout Beth Schean qui est près de Tsarthan au-dessous de Jizreel, depuis Beth Schean jusqu'à Abel Mehola, jusqu'au delà de Jokmeam.

12 Báná mac Aichíliúd i dTánác agus i Migideo chomh fada le Iocmám, agus Béit Seán go léir laistíos de Izréil, ó Bhéit Seán go hAbael Machólá atá láimh le Zaratán.

12 Baana hijo de Ahilud, en Taanach y Megiddo, y en toda Beth-san, que es cerca de Zaretán, por bajo de Jezreel, desde Beth-san hasta Abel-mehola, y hasta la otra parte de Jocmeam;

12 Baana, der Sohn Ahiluds, zu Thaanach und zu Megiddo und über ganz Beth-Sean, welches liegt neben Zarthan unter Jesreel, von Beth-Sean bis an Abel-Mehola, bis jenseit Jokmeams;

13 ... the son of Geber in Ramoth-gilead; he had the towns of Jair, the son of Manasseh, which are in Gilead, and the country of Argob, which is in Bashan, sixty great towns with walls and locks of brass.

13 Le fils de Guéber, à Ramoth en Galaad; il avait les bourgs de Jaïr, fils de Manassé, en Galaad; il avait encore la contrée d'Argob en Basan, soixante grandes villes à murailles et à barres d'airain.

13 mac Gheibir i Rámót Gileád; ba leis bailte Iáir mac Mhanaise atá i nGileád; agus ba leis dúiche Argob atá i mBáiseán, trí fichid cathair dhaingean le ballaí agus boltaí práis.

13 El hijo de Geber, en Ramoth de Galaad; éste tenía también las ciudades de Jair hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad; tenía también la provincia de Argob, que era en Basán, sesenta grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce;

13 der Sohn Gebers zu Ramoth in Gilead, und hatte die Flecken Jairs, des Sohnes Manasses, in Gilead und hatte die Gegend Argob, die in Basan liegt, sechzig große Städte, vermauert und mit ehernen Riegeln;

14 Ahinadab, the son of Iddo, in Mahanaim;

14 Achinadab, fils d'Iddo, à Mahanaïm.

14 Aichíneádáb mac Ideo i Machanáím.

14 Ahinadab hijo de Iddo, en Mahanaim;

14 Ahinadab, der Sohn Iddos, zu Mahanaim;

15 Ahimaaz in Naphtali; he took Basemath, the daughter of Solomon, as his wife;

15 Achimaats, en Nephthali. Il avait pris pour femme Basmath, fille de Salomon.

15 Aichimeáz i Naftáilí; bhí seisean pósta le Básamat iníon Sholaimh.

15 Ahimaas en Nephtalí; éste tomó también por mujer á Basemath hija de Salomón.

15 Ahimaaz in Naphthali, und der nahm auch Salomos Tochter Basmath zum Weibe;

16 Baana, the son of Hushai, in Asher and Aloth;

16 Baana, fils de Huschaï, en Aser et à Bealoth.

16 Báná mac Húiseá in Áiséar agus i mBeálót.

16 Baana hijo de Husai, en Aser y en Aloth;

16 Baana, der Sohn Husais, in Asser und zu Aloth;

17 Jehoshaphat, the son of Paruah, in Issachar;

17 Josaphat, fils de Paruach, en Issacar.

17 Iahóiseáfát mac Pharúach in Íosácár.

17 Josaphat hijo de Pharua, en Issachâr;

17 Josaphat, der Sohn Paruahs, in Isaschar;

18 Shimei, the son of Ela, in Benjamin;

18 Schimeï, fils d'Éla, en Benjamin.

18 Simeí mac Éalá i mBiniáimin.

18 Semei hijo de Ela, en Benjamín;

18 Simei, der Sohn Elas, in Benjamin;

19 Geber, the son of Uri, in the land of Gilead, the country of Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan; and one overseer had authority over all the overseers who were in the land.

19 Guéber, fils d'Uri, dans le pays de Galaad; il avait la contrée de Sihon, roi des Amoréens, et d'Og, roi de Basan. Il y avait un seul intendant pour ce pays.

19 Geibir mac Uirí i dtír Ghileád, tír Shíochon rí na nAmórach agus Óg rí Bháiseán. Ina dteanntasan bhí reachtaire i dtír Iúdá.

19 Geber hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón rey de los Amorrheos, y de Og rey de Basán; éste era el único gobernador en aquella tierra.

19 Geber, der Sohn Uris, im Lande Gilead, im Lande Sihons, des Königs der Amoriter und Ogs, des Königs von Basan (ein Amtmann war in demselben Lande).

20 Judah and Israel were as great in number as the sand by the seaside, and they took their food and drink with joy in their hearts.

20 Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient.

20 Bhí Iúdá agus Iosrael chomh líonmhar le gaineamh na trá; bhí bia agus deoch acu agus mhaireadar go sasta.

20 Judá é Israel eran muchos, como la arena que está junto á la mar en multitud, comiendo y bebiendo y alegrándose.

20 Juda aber und Israel, deren war viel wie der Sand am Meer, und sie aßen und tranken und waren fröhlich.

21 And Solomon was ruler over all the kingdoms from the River to the land of the Philistines, and as far as the edge of Egypt; men gave him offerings and were his servants all the days of his life.

21 Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte; ils apportaient des présents, et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie.

21 Leath Solamh a chumhacht thar na ríochtaí go léir ón Abhainn go tír na bhFilistíneach agus go teorainn na hÉigipte. Thug siad cíos chuig Solamh agus rinne siad seirbhís dó gach lá dá shaol.

21 Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el río de la tierra de los Filisteos hasta el término de Egipto: y traían presentes, y sirvieron á Salomón todos los días que vivió.

21 Also war Salomo ein Herr über alle Königreiche, von dem Strom an bis zu der Philister Lande und bis an die Grenze Ägyptens, die ihm Geschenke zubrachten und ihm dienten sein Leben lang.

22 And the amount of Solomon's food for one day was thirty measures of crushed grain and sixty measures of meal;

22 Chaque jour Salomon consommait en vivres: trente cors de fleur de farine et soixante cors de farine,

22 Ba é seo lón lae Sholaimh: tríocha tomhas plúir mhín agus trí fichid mine;

22 Y la despensa de Salomón era cada día treinta coros de flor de harina, y sesenta coros de harina.

22 Und Salomo mußte täglich zur Speisung haben dreißig Kor Semmelmehl, sechzig Kor anderes Mehl,

23 Ten fat oxen and twenty oxen from the fields, and a hundred sheep, in addition to harts and gazelles and roes and fat fowls.

23 dix boeufs gras, vingt boeufs de pâturage, et cent brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims, et les volailles engraissées.

23 deich ndamh biata, fiche damh féaraigh, céad caora chomh maith le fianna agus eilití agus ruabhoic, agus cuacha biata.

23 Diez bueyes engordados, y veinte bueyes de pasto, y cien ovejas; sin los ciervos, cabras, búfalos, y aves engordadas.

23 zehn gemästete Rinder und zwanzig Weiderinder und hundert Schafe, ausgenommen Hirsche und Rehe und Gemsen und gemästetes Federvieh.

24 For he had authority over all the country on this side of the River, from Tiphsah to Gaza, over all the kings on this side of the River; and he had peace round him on every side.

24 Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Thiphsasch jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés alentour.

24 Óir bhí sé i gceannas ar an dúiche go léir laistiar den Eofrataes, ar na ríthe go léir laistiar den Eofrataes, ó Thifseá go Gazá, agus bhí síocháin aige ar gach teorainn máguaird.

24 Porque él señoreaba en toda la región que estaba de la otra parte del río, desde Tiphsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de la otra parte del río; y tuvo paz por todos lados en derredor suyo.

24 Denn er herrschte im ganzen Lande diesseit des Stromes, von Tiphsah bis gen Gaza, über alle Könige diesseit des Stromes, und hatte Frieden von allen seinen Untertanen umher,

25 So Judah and Israel were living safely, every man under his vine and his fig-tree, from Dan as far as Beer-sheba, all the days of Solomon.

25 Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beer Schéba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon.

25 Agus mhair Iúdá agus Iosrael gan bhaol ó Dhán go Béar Seaba, gach duine faoi scáth a fhíniúna agus a chrann figí, fad a mhair Solamh.

25 Y Judá é Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beer-seba, todos los días de Salomón.

25 daß Juda und Israel sicher wohnten, ein jeglicher unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis gen Beer-Seba, solange Salomo lebte.

26 And Solomon had four thousand boxed-off spaces for horses for his carriages, and twelve thousand horsemen.

26 Salomon avait quarante mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars, et douze mille cavaliers.

26 Bhí [ceithre] mhíle mainséar agus dhá mhíle dhéag capall ag Solamh dá charbaid.

26 Tenía además de esto Salomón cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros, y doce mil jinetes.

26 Und Salomo hatte vierzigtausend Wagenpferde und zwölftausend Reisige.

27 And those overseers, every man in his month, saw that food was produced for Solomon and all his guests, they took care that nothing was overlooked.

27 Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui s'approchaient de sa table, chacun pendant son mois; ils ne laissaient manquer de rien.

27 Rinne na reachtairí sin bia a sholáthar do Sholamh agus dóibh siúd go léir dár thug sé cuireadh go bord an rí Solamh, gach reachtaire ar feadh míosa; rinneadar deimhin de nach mbeadh aon ní in easnamh.

27 Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y á todos los que á la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes; y hacían que nada faltase.

27 Und die Amtleute versorgten den König Salomo und alles, was zum Tisch des Königs gehörte, ein jeglicher in seinem Monat, und ließen nichts fehlen.

28 And they took grain and dry grass for the horses and the carriage-horses, to the right place, every man as he was ordered.

28 Ils faisaient aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus.

28 Rinneadar freisin an eorna agus an easair a sholáthar don eachra agus do na capaill iompair san áit inar ghá sin, gach duine díobh ar a sheal.

28 Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al cargo que tenía.

28 Auch Gerste und Stroh für die Rosse und Renner brachten sie an den Ort, da er war, ein jeglicher nach seinem Befehl.

29 And God gave Solomon a great store of wisdom and good sense, and a mind of wide range, as wide as the sand by the seaside.

29 Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer.

29 Thug an Tiarna eagna agus tuiscint thar chuimse do Sholamh agus croí chomh fairsing le gaineamh na trá.

29 Y dió Dios á Salomón sabiduría, y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está á la orilla del mar.

29 Und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand und reichen Geist wie Sand, der am Ufer des Meeres liegt,

30 And Solomon's wisdom was greater than the wisdom of all the people of the East and all the wisdom of Egypt.

30 La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens.

30 Sháraigh eagna Sholaimh eagna mhuintir an Oirthir go léir agus eagna na hÉigipte.

30 Que fué mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los Egipcios.

30 daß die Weisheit Salomos größer war denn aller, die gegen Morgen wohnen, und aller Ägypter Weisheit.

31 For he was wiser than all men, even than Ethan the Ezrahite, and Heman and Calcol and Darda, the sons of Mahol; and he had a great name among all the nations round about.

31 Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Éthan, l'Ézrachite, plus qu'Héman, Calcol et Darda, les fils de Machol; et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour.

31 Ba eagnaí é ná aon duine eile, ba eagnaí é ná Éatán an tEazráchach, agus ná Héamán ná Calcol ná Darda, clann mhac Mháchól. Leath a cháil i measc na gciníocha go léir máguaird.

31 Y aun fué más sabio que todos los hombres; más que Ethán Ezrahita, y que Emán y Calchôl y Darda, hijos de Mahol: y fué nombrado entre todas las naciones de alrededor.

31 Und er war weiser denn alle Menschen, auch weiser denn Ethan, der Esrahiter, Heman, Chalkol und Darda, die Söhne Mahols, und war berühmt unter allen Heiden umher.

32 He was the maker of three thousand wise sayings, and of songs to the number of a thousand and five.

32 Il a prononcé trois mille sentences, et composé mille cinq cantiques.

32 Chum sé trí mhíle seanfhocal, agus ba mhíle agus a cúig líon a dhuanta.

32 Y propuso tres mil parábolas; y sus versos fueron mil y cinco.

32 Und er redete dreitausend Sprüche, und seine Lieder waren tausendundfünf.

33 He made sayings about all plants, from the cedar in Lebanon to the hyssop hanging on the wall; and about all beasts and birds and fishes and the small things of the earth.

33 Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille; il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons.

33 Thrácht sé thar chrainn ón gcéadar sa Liobáin go dtí an íosóip a fhásann ar an mballa; thrácht sé thar ainmhithe agus thar éin, thar phéisteanna agus thar iasc.

33 También disertó de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó de los animales, de las aves, de los reptiles, y de los peces.

33 Und er redete von Bäumen, von der Zeder an auf dem Libanon bis an Isop, der aus der Wand wächst. Auch redete er von Vieh, von Vögeln, von Gewürm und von Fischen.

34 People came from every nation to give ear to the wisdom of Solomon, from all the kings of the earth who had word of his wisdom.

34 Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse.

34 Tháinig daoine ó gach cine chun éisteacht le heagna Sholaimh, agus ó ríthe uile an domhain a chuala faoina eagna.

34 Y venían de todos los pueblos á oir la sabiduría de Salomón, y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría.

34 Und es kamen aus allen Völkern, zu hören die Weisheit Salomos, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten.
1st Kings 5